گزارش های پژوهشی مرتبط با فساد در نظام سلامت

[مطلب اول خالی]

گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
991211 - آسیب‌ها و فسادها در نظام دارویی کشور


99-675 - آسیبها‌و‌فسادها‌در‌نظام‌دارویی‌کشور.pdf (3.3 مگابایت)

برنامه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

 1. ارتقای سلامت نظام اداری از طرق زیر تحقق می‌یابد:
  الف ـ شفاف سازی انجام امور و فعالیتها و افزایش پاسخگویی
  ب ـ افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع
  ج ـ برقراری نظام شایسته سالاری در انتخابها و انتصابها
  د ـ بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی
  هـ بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان
  و ـ تقویت مشارکت و فعالیت بخشهای غیردولتی با رفع موانع انحصاری در فعالیتهای اقتصادی‌، اجرایی وتوسعه‌ای کشور
  ز ـ تدوین نظام حقوقی مؤثر برای پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سلامت در اتخاذ تصمیمات‌، اقدامات وفعالیتهای سازمانهای دولتی و عمومی‌.

 2. به منظور پیشگیری از بروز فساد در کلیه دستگاهها، سازمانهای دولتی و عمومی و مؤسسات و سازمانهایوابسته به آنها و ارتقای سلامت در نظام اداری و اجرایی کشور، کلیه دستگاههای مشمول این برنامه موظفند لوایح‌مورد نظر ذیل را برای تسری‌، اصلاح یا اطلاق قوانین انجام و ظرف یکسال پس از ابلاغ این برنامه به هیأت وزیران‌ارائه نمایند:
  الف ـ قانون تجارت در جهت اصلاح وظیفه نظارتی مجامع عمومی شرکتها و هیأت مدیره‌ها (وزارت‌بازرگانی‌).
  ب ـ قانون محاسبات عمومی کشور در جهت اصلاح تعریف شرکتهای دولتی و دایره شمول آنها و نحوه انجام‌معاملات (وزارت امور اقتصادی و دارایی‌).
  ج ـ قانون مالیاتهای مستقیم در جهت الزام کلیه اشخاص به ارائه صورت درآمد و هزینه و ایجاد ضمانت اجرایی‌قوی برای اظهار صحیح مؤدیان و افزایش ریسک اظهار ناصحیح مؤدیان (وزارت امور اقتصادی و دارایی‌).
  د ـ قوانین مربوط به بازار سرمایه از جمله قانون تأسیس سازمان بورس اوراق بهادار در جهت ممنوعیت استفاده‌از اطلاعات قبل از انتشار عمومی آن و ممنوعیت معاملات کارگزاران و کارمندان بورس (وزارت امور اقتصادی ودارایی‌).
  ه ـ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب‌1337 ـ در جهت رفع ابهام و کاهش اشخاص مشمول و تصریح موارد استثنای آن (وزارت امور اقتصادی و دارایی‌).
  و ـ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ـ مصوب 1367 ـ در جهت افزایش ریسک وظرفیتهای قانونی مقابله با مرتکبان فساد (وزارت دادگستری‌).
  ز ـ لایحه تشدید مجازات سوءاستفاده کنندگان از اطلاعات منتشر نشده و نیز افشای غیرقانونی اطلاعات‌اشخاص نزد دستگاههای مختلف (وزارت اطلاعات با همکاری وزارت دادگستری‌).
  ح ـ لایحه حمایت از مخبران و شهود (وزارت اطلاعات‌).
  ط ـ لایحه ضد انحصار و رانت خواری (وزارت امور اقتصادی و دارایی‌).
  ی ـ لایحه شایسته سالاری و همچنین انتخاب و انتصاب مدیران با تأکید بر تعیین صلاحیت تخصصی مدیران وکارمندان واحدهای بازرسی‌، نظارتی و امور مالی و دستگاههای مشمول این برنامه و مکانیزمهای ارزیابی آنها(سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور).
  ک ـ لایحه نحوه پاسخگویی به مردم و تأمین و تولید اطلاعات مورد نیاز دستگاهها و واحدهای نظارتی وبازرسی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت اطلاعات‌).
  ل ـ لایحه ممنوعیت ارائه گزارش ناقص یا غیرواقعی به دستگاهها و واحدهای نظارتی و بازرسی و مدیران عالی‌نظام (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی‌).
  م ـ لایحه معاضدت قضایی در زمینه تبادل اطلاعات مالیاتی و گمرکی با حداقل 30 کشور دارای بالاترین روابط‌تجاری با کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه و دادگستری‌).
  ن ـ لایحه هدفمند کردن یارانه ها با تأکید بر شفاف سازی آنها (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور).
  س ـ لایحه خصوصی سازی در جهت تقویت مشارکت و فعالیت بخشهای غیردولتی و افزایش رقابت درفعالیتهای اقتصادی کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی‌).
  ع ـ لایحه ضد فساد (ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور و دستگاههای عضو ستاد).
  ف ـ لایحه اصلاح قانون استخدام کشوری با رویکرد تأثیر سلامت اداری و میزان رضایت ارباب رجوع بروضعیت استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان و مدیران‌.

2 Likes