قوانین و مقررات مرتبط با شفافیت قراردادها در کشور

قوانین و مقررات مرتبط با شفافیت قراردادها در کشور (حقوق شفافیت قراردادها)

[تعمدا خالی]

1387 - آیين نامه نظام اطلاع رسانی عمومی قراردادها (مورخ 1387/4/5 مصوب هيئت وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی / به عنوان آیين‌نامه مستقل / منسوخ در سال 92) (اینجا)

1390 - ماده 19 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده19ـ به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذی نفعان در انجام معامله با دستگاههای اجرائی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات موضوع ماده (23) قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی توسعه و ارتقاء دهد. این پایگاه اطلاع رسانی باید اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و غیره را اعم از این که از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روشها تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملی در زمانی که برای همه واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم کند، به اطلاع عموم برساند. همچنین پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، کیفیت و کمیت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه های آن را اعلان نماید. کلیه دستگاههای اجرائی موظف به همکاری با این پایگاه اطلاع رسانی و ارائه اطلاعات یادشده در زمانهای تعیین شده توسط این پایگاه می باشند.

1390 - بند ب ماده (3) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 - (اینجا)

1392 - آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور (شماره۸۲۴۲۳/ت۴۹۱۵۱هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲) (اینجا)

1395 - بخشنامه ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور (شماره 580492 مورخ 1/4/1395 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) - (اینجا)

؟ - نامه دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور - (اینجا)

1397 - مصوبه‌ی «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری»، مصوب 1397/03/01 - (اینجا) / این مصوبه در ۲۱؍۴؍۱۴۰۱ توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد. (لینک)

1400 - ماده 8 از شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا»متن کامل از اینجا

1400 - شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «قراردادها» (اینجا)

تبادل اطلاعات بین سامانه تداركات الکترونیکي دولت و سامانه سازمان برنامه و بودجه كشور

ابلاغ ارتباط ستاد و پایگاه قراردادهای سازمان برنامه و بودجه.pdf (231.5 کیلوبایت)

1 Likes