اصلاح نظام رسیدگی به تخلفات اداری

موضوع رسیدگی به تخلفات اداری، یکی از چالش‌های جدی نظام اداری است. فرایندهایی که در حال حاضر برای انجام این امور ترتیب داده شده است، بسیار کند و ناکارآمد هستند. چه کارهایی برای ارتقاء این سیستم می‌توان در نظر داشت؟