اصلاح فرایندهای ناظر به هیات دولت (کمیسیون‌ها)

اصلاح فرایندهای ناظر به هیات دولت (کمیسیون‌ها) در دستور کار قرار گرفته است. چه ایده‌هایی برای اصلاح این سیستم و فرایندهای آن می‌توان در نظر گرفت؟