اصلاح قواعد ناظر به پست‌های مشاوره‌ی مدیران ارشد

جدا از آنچه تحت عنوان مشاوره مرسوم شده است، مسئولین ارشد کشور ظرفیت‌هایی رسمی (در قالب پست تمام وقت) برای جذب مشاور در اختیار دارند (4 یا 8 یا 10 نفر). چه ایده‌هایی برای ارتقاء این فرایند می‌توان در نظر داشت؟