نمودار تعارض منافع

تعارض منافع تضاد بین وظیفه عمومی(دولتی) و منافع خصوصی یک مقام دولتی است که در آن منفعت خصوصی مقام رسمی می تواند بر اجرای وظایف رسمی و مسیولین های آنها تأثیر نامناسبی داشته باشد که این تضاد می تواند بر اعتماد عمومی لطمه وارد کند. نمودار زیر تعارض منافع را در بخش دولتی نشان می دهد!

2 پسندیده