تاثیر شفافیت بر اقتصاد کلان

نقش شفافیت در ثبات و کارآیی اقتصاد کلان با توجه به شاخص‌های اصلی آن مانند نرخ تورم و نرخ ارز همچنین اشتغال و تولید ، رشد و توسعه‌ی اقتصادی، امنیت اقتصادی و…