شفافیت پرداخت‌ها ( حقوق و مزایا )

جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف در سازمان‌‌ها و نهادهای دولتی مشکلی نبوده است که منحصر در کشور ما ‌باشد. مرور تجربیات جهانی در این زمینه حاکی از آن است که بدون شفافیت در روابط مالی راهکارهای تقنینی و نظارتی معطوف به افزایش بهره‌وری و کاهش فساد، کارآمد نیستند و بالعکس در محیط شفاف حتی در صورت وجود بستر مساعد قانونی برای سوء استفاده، احتمال اضافه برداشت از منابع عمومی کاهش پیدا خواهد کرد. در این گزارش می‌کوشیم ضمن بررسی تجربیات جهانی در زمینه شفافیت پرداخت‌ها، به بررسی سامانه مشابه در کشورمان بپردازیم.

1 Likes

سامانه نور آفتاب پرداختی‌های بخش عمومی ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

http://rc.majlis.ir/fa/iran_sunshine

1 Likes

14980.pdf (669.1 کیلوبایت)

1 Likes
1 Likes

https://www.ontario.ca/page/public-sector-salary-disclosure

1 Likes


1 Likes

راه‌اندازی سامانه شفاف سازی حقوق‌ و مزایای استانداری هرمزگان - بهمن 1400

لینک خبر:

لینک سامانه:

1 Likes