در رابطه با دسته‌بندی نظام آموزشی

در این دسته‌بندی به بحث پیرامون شفافیت در نظام آموزشی از جمله نظام آموزش عالی میپردازیم.