تعاریف تعارض منافع

در فرانسه ماده 1 قانون شماره 2013ـ907 در مورد شفافيت در زندگی عمومی:
«تعارض منافع به هر موقعيتی اطلاق می شود كه موجب تداخل یک نفع عمومی با نفع خصوصی یا نفع عمومی دیگر شود و باعث شود استقلال، بی طرفی و اجرای عينی یک تعهد تحت تأثير قرار گيرد یا به نظر رسد كه تحت تأثير قرار گرفته است».

در مورد تعارض منافع، یک اختلاف عمده بين كشورها آن است كه آیا صرفاً تعارض منافع ميان انجام وظایف قانونی در بخش عمومی و بخش خصوصی باید مدیریت شود یا تعارض منافع در درون بخش عمومی هم ممکن است تحقق یابد؟ قانون شفافيت در زندگی عمومی )فرانسه( از معدود قوانينی است كه صریحاً تعارض بين دو یا چند نفع عمومی را نيز مشمول این قانون شناخته است .

به نقل از : گزارش توجیهی پیش نویس لایحه شفافیت (ص 21)
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

2 Likes

مطابق با «كتاب راهنمای اخلاق مجلس» آمریکا، تعارض منافع:
به معنای وضعيتی است كه در آن، رفتار یک مقام رسمی در سمت رسمی اش متعارض است با امور اقتصادی خصوصی اش و این نگرانی را ایجاد میكند كه با وسوسه شدن برای حفظ منافع شخصی اش، در معرض خطر قضاوت جانبدارانه قرار گيرد.
«كتاب راهنمای اخلاق مجلس»، متذكر میشود كه برخی انواع تعارض منافع در ذات یک دموكراسی قرار دارند و وضعيت هایی كه بين دو طيفِ داشتن نفع گسترده از یک سو و موارد آشکار رشوه خواری در سوی دیگر، قرار می گيرند باید به صورت مورد به مورد بررسی شود.

به نقل از : گزارش توجیهی پیش نویس لایحه شفافیت (ص 37)
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

1 Likes

تعریف تعارض قوانین به عنوان یکی از مفاهیم وابسته با مفهوم تعارض منافع:
در ادبیات فقهی و اسلامی تعارض در مورد موقعیتی پیش می آید که قانونگذار یا قاضی در مورد یک موضوع دو دولیل در پیش دارد و از همین رو در این مواقع اصل بر سقوط دو دلیل است ( به طور مثال زمانی که یک قاضی در مورد اثبات جرمی در حال تصمیم گیری است و دو دلیل وجود دارد. اولی مبنی بر اثبات جرم و دومی مبنی بر عدم اجرای جرم. در این حالت دو دلیل با هم تعارض داند و طبق نظر اصولیون ابتدا نظر بر جمع عرفی خواهد بود -که البته توضیح تفصیلی در باب جمع عرفی در این مبحث نمی گنجد- و در مرحله بعد از جمع عرفی نظر بر ساقط شدن دو دلیل و عمل به اصل تخییر خواهد بود). اما آنچه که در حقوق به معنای تعارض شناخته می شود در ادبیات اسلامی با عنوان تزاحم مطرح است به این معنا که در مورد یک موضوع دو حکم وجود داشته باشد و قانونگذار یا قاضی باید حکم دارای اولویت را یافته و به ان عمل نماید و از این رو در حقوق قواعدی برای رفع تعارض پیش بینی شده است. گرچه مفهوم تعارض قوانین بیشتر در حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار می گیرد.

لذا با توجه به نکات مذکور و این که تعارض قوانین به عنوان یک مسئله مهم در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار دارد و در حقوق داخلی خیلی جایگاه مشخص و منجزی ندارد، برای تعریف و شناخت آن در نظام حقوق داخلی باید نکات زیر را در نظر داشت :
-هم عرضی و برابری دو قانون در یتناظر با هم نسبت به یک موضوع واحد
2- عدم امکان اعمال هر دو قانون در یک زمان
3- نسبت بين دو قانون متعارض تباين و يا عموم و خصوص مي‌باشد.
4- عدم اولویت در اجرای هر یک از قوانین بدون وجود قرائن و دلایل منجز
5- امکان ایجاد تعارض ميان دو قانون يا در متن يك قانون يا ميان دو قانون كه از حيث عموم و خصوص برابر نيستند.
6- در مواجهه با مفهوم تعارض چند حالت ممکن است:
الف) تعارض ظاهری؛ رفع تعارض به طریق مقتضی با استفاده از قرائن و …
ب) تعارض مسلم: سقوط هر دو قانون در موضوع
ج) قرار گرفتن در شرایط ناسخ و منسوخ و انجام عمل نسخ

3 Likes

The term “conflict of interest” refers to a real or perceived “situation in which a person has a private or personal interest sufficient to appear to influence the objective exercise of his or her official duties as, say, a public official, an employee, or a professional.”

In other words, a conflict of interest occurs when one has an obligation to promote one interest, but promotes a competing interest instead, or has an obligation to promote two competing interests. Most conflicts of interest arise when a person stands to profit personally by promoting a competing interest.
However, a conflict of interest can also occur when the interests of friends, relatives or other business associates are promoted.

Source: THE PROFESSIONAL PRACTICE HANDBOOK FOR DIETITIANS IN ALBERTA,
Chapter 11, Conflicts of Interest, Page 167
College of Dietitians of Alberta

«تعارض منافع» به موقعیتی واقعی یا ادراک شده، اشاره دارد که فرد، منفعتی شخصی یا خصوصی داشته و این منفعت، می تواند بر انجام بی طرفانه وظایف کاری او (مثلا) به عنوان یک مقام دولتی، یک کارمند، یا یک متخصص اثر بگذارد.
به عبارت دیگر، تعارض منافع زمانی رخ می دهد که فرد، نسبت به پیشبرد منفعتی تعهد داشته باشد، اما به جای آن، یک منفعت متعارض را دنبال کند، یا ملزم به پیشبرد همزمان دو منفعت متعارض باشد. غالباً تعارض منافع زمانی رخ می دهد که شخص با پیشبرد منفعتی متعارض (با وظیفه کاری خود) برای سودآوری خود اقدام کند.
با وجود این، پیگیری منافع دوستان، بستگان و دیگر شریکان تجاری نیز منجر به تعارض منافع می شود.

2 Likes
The use of [public] office to satisfy private desires or to effect private gain is not a private action but a public crime. (Dobel 1999, p. 187)

استفاده از منصب عمومی (دولتی)، برای برآوردن خواسته های شخصی یا کسب منفعتی برای خود، یک اقدام در حوزه خصوصی و شخصی افراد نیست، بلکه یک جنایت عمومی است.

Because maintaining the public trust is a crucial aspect of administrative responsibility, the appearance of conflict of interest may be sufficient to jeopardize faith in the integrity of government. (Cooper 2006, p. 140)

از آنجا که حفظ اعتماد عمومی از جنبه های حیاتی مسئولیت اداری است، ظهور «تعارض منافع» برای به خطر انداختن اعتقاد به تمامیت دولت، کفایت می کند.

Traditionally, conflict of interest has been seen as a situation in which a public official uses public office to enhance his or her personal interests.
More recently, codes of conduct have begun to come to grips with the degree to which personal interests can be broader than simple financial gain. While financial activity is important, conflicts of interest in any area of activity can have a negative impact on the perceived objectivity of the public service.conflicts of interest extend to any interest, loyalty, concern, emotion, or other feature tending to make the individual’s judgment less reliable than it would normally be.

Source:
The responsible public servant, Kenneth Kernaghan & John Langford, 2014, page 210-214

به طور سنتی، «تعارض منافع» به عنوان موقعیتی است که یک مقام دولتی از منصب دولتی، به منظور تسهیل و افزایش منافع شخصی خود، استفاده می کند. به تازگی، [تدوین] کدهایی رفتاری، برای مقابله با سطحی از منافع شخصی که فراتر از منفعت مالی صرف هست، آغاز شده است. با وجود این که فعالیت های مالی مهم است، تعارض منافع در هر عرصه ای از فعالیت، می تواند تاثیری منفی بر «بی طرفی» ادراک شده از خدمات عمومی و دولتی داشته باشد و این مفهوم به هر منفعت، جانب داری، علاقه، احساس و یا هر ویژگی دیگری نیز تعمیم می یابد که موجب می شود تا قضاوت [و تصمیم گیری] فرد، نسبت به وضعیت عادی و معمول، کمتر قابل اطمینان باشد.

2 Likes

موقعیت تعارض منافع عبارت از وضعیتی است که رعایت یا تأمین منفعت عمومی در بررسی، تصمیم گیری، مشاوره یا اقدام هر یک از همکاران به دلیل وجود منفعت (مالی یا معنوی) یا احتمال آن، برای خود یا یکی از بستگان نسبی یا سببی وی در تعارض با منافع همکار قرار بگیرد. منافع همکار شامل منافع شخصی وی و خویشاوندان نسبی یا سببی درجه دوم از طبقه سوم یا شرکای وی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که همکار معاونت حقوقی به گونه ای با آنها همکاری می کند یا به آنها وابستگی شغلی یا حرفه ای مستقیم دارد، می گردد.

منبع: ماده اول بخش نامه تعارض منافع مربوط به همکاران معاونت حقوقی ریاست جمهوری

2 Likes

تعریف پایگاه یوروپام از تعارض منافع:

Conflict of interest refers to a situation in which an individual is in a position to exploit an official capacity for personal benefit, but has not done so yet . In short, the presence of a conflict of interest is not an indicator of improper conduct, but rather a warning of its possibility. Conflict of interest restrictions prohibit public officials from participating in any number of activities that may be seen to compromise their impartiality. The operating principle of a conflict of interest system is to assist public officials in avoiding situations where a conflict of interest can arise.

تعارض منافع اشاره به شرایطی دارد که در آن یک فرد در موقعیت سوءاستفاده از یک ظرفیت اداری برای کسب سود شخصی قرار دارد، اما هنوز اقدام به سوءاستفاده از موقعیت نکرده است. به طور خلاصه، وجود موقعیت تعارض منافع به معنی وقوع عمل نادرست نیست، بلکه زنگ خطری برای وقوع آن است.لینک ترجمه

1 Likes

Defining Conflict of Interest

The OECD`s generic definition of conflict of interest reads as follows: “A conflict of interest involves a conflict between the public duty and the private interest of a public official, in which the public official’s private-capacity interest could improperly influence the performance of his/her official duties and responsibilities”.
We consider — within the broad concept of conflict of interest — not only the situation where in fact there is an unacceptable conflict between a public official’s interests as a private citizen and his/her duty as a public official, but also those situations where there is an apparent conflict of interest or a potential conflict of interest.

An apparent conflict of interest refers to a situation where there is a personal interest that might reasonably be considered by others to influence the public official’s duties, even though in fact there is no such undue influence or there may not be such influence. The potential for doubt as to the official’s integrity and/or the integrity of the official’s organisation makes it obligatory to consider an apparent conflict of interest as a situation that should be avoided.

The potential conflict of interest may exist where an official has private-capacity interests that could cause a conflict of interest to arise at some time in the future. An example is the case of a public official whose spouse would be appointed in the coming weeks as executive director or CEO of a company concerned by a recent decision made by the official, and the public official is aware of the spouse’s appointment. The basic definition used here therefore assumes that a reasonable person, knowing all of the relevant facts, would conclude that the official’s private-capacity interest could improperly influence his/her conduct or decision-making.

تعارض منافع شامل یک تعارض بین وظیفه ی دولتی و منفعت شخصی یک مسئول دولتی است که در آن منفعت شخصی مسئول دولتی می تواند به صورتی نادرستی بر عملکرد او در وظایف و مسئولیت های اداری او تاثیر بگذارد.

در مفهومی وسیعتر از تعارض منافع، ما نه تنها موقعیت تعارض منافع را مد نظر داریم، بلکه آن موقعیت‌‌هایی که به ظاهر و یا بالقوه تعارض منافع بین منفعت شخصی مسئول دولتی و وظیفه ی او به عنوان مسئول دولتی وجود دارد را نیز در نظر میگیریم.

تعارض منافع ظاهری به موقعیتی اشاره دارد که منفعتی شخصی وجود دارد که به لحاظ منطقی قابلیت این را دارد که تلقی تاثیرگذاری بر وظیفه ی مسئول دولتی توسط دیگران را بوجود آورد، حتی اگر چنین تأثیر ناروا و یا اصلا تأثیری نداشته باشد. وجود پتانسیل تشکیک در درستکاری مسئول دولتی ویا سازمان مربوطه، این الزام را بوجود می آورد که تعارض منافع ظاهری به عنوان یکی از شرایطی که باید از آن اجتناب گردد در نظر گرفته شود.

تعارض منافع بالقوه جایی وجود دارد که یک مسئول دولتی دارای منافع شخصی ای است که می تواند منجر به تعارض منافعی در آینده شود. به عنوان مثال موردی را در نظر بگیرید که همسر مسئول دولتی در هفته‌های آتی به عنوان مدیر اجرایی و یا مدیرعامل شرکتی منصوب خواهد شد که متأثر از تصمیم اخیر مسئول دولتی باشد و مسئول دولتی از این انتصاب با خبر باشد. تعریف تعارض منافع این طور فرض می کند که یک فرد معقول که از همه جزئیات مرتبط آگاه است، نتیجه خواهد گرفت که منافع شخصی‌ ممکن است به طور ناروا رفتار و یا تصمیم مسئول دولتی را تحت تأثیر قرار دهد.

CONFLICT-OF-INTEREST POLICIES AND PRACTICES IN NINE EU MEMBER STATES: A COMPARATIVE REVIEW, 2007

اولین بار در سال 1993 دنیس تامپسون «Dennis Thompson» عبارت «Conflict of Interests» را با تعریف زیر استفاده کرد: «مجموعه شرایطی (Circumstances) که منافع یا علائق اولیه و ثانویه شخصی در خلاف جهت یکدیگر قرار می‌گیرند و شاید اقدامات و قضاوت حرفه‌ای او را تحت تأثیر آن قرار دهد». به بیان ساده‌تر یعنی گاهی فعالیت‌های حرفه‌ای شخص تحت تأثیر منافع شخصی او قرار می‌گیرد. رسنیک (2012) به نقل از دیویس (1982) می‌گوید تضاد منافع در حالت کلی هنگامی روی می‌دهد که «منافع شخصی یا اقتصادی فرد با وظایف حرفه‌ای یا سازمانی او مغایرت داشته باشد. این مغایرت توانایی وی برای اتخاذ تصمیمات و ارائه قضاوت‌های قابل‌اطمینان، بی‌طرف و عینی را به تحلیل می‌برد یا آن را ناقص می‌کند.

منبع: (رجب‌زاده عصارها و عباسیان،1395).

1 Likes

The Two Types of Conflict of Interest Dilemmas:

Right-versus-Right (RvR) and Right-versus-Wrong (RvW)

If the decision-maker’s COI requires a choice between serving others and serving self, especially in a venal way that disadvantages others, it is likely to be an RvW.

RvR COI is —an individual (your family) versus community (your company) dilemma. Both choices are right, but there’s no position that can achieve both needs. It is also a COI—the needs of your family conflict with the needs of your job and there’s no clear resolution.

http://conflictofinterestblog.com/2012/04/the-two-types-of-coi-dilemmas.html

3 Likes

این تعاریف در سند « آیین‌نامه مدیریت تعارض منافع» آستان قدس رضوی آمده است:

تعارض منافع: موقعیت‌هایی که کارکنان آستان قدس رضوی می‌توانند به واسطه اختیارات، امکانات و اطلاعات اداری و هرگونه صلاحیتی که به موجب قوانین و مقررات برای انجام وظایف سازمانی به آن‌ها اعطا شده است، در راستای منافع و ارتباطات شخصی خود یا بستگان یا شرکاء خویش به کار گرفته و منافع آستان قدس و ذینفعان آن را تضییع نمایند.

منافع شخصی: منافعی است اعم از بالفعل و بالقوه، مالی و غیرمالی که تماماً یا جزئاً عاید شخص یا بستگان او یا به هر طریقی به افراد منتسب به او می‌شود.

مدیریت تعارض منافع: کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی لازم برای پیشگیری از بروز موقعیت‌های تعارض منافع، رفع و یا کاهش حداکثری تأثیرات سوء‌ آن‌ها

منبع: شفافیت آستان قدس رضوی

این هم تعریفی است که در طرح تعارض منافع ارائه شده به مجلس شورای اسلامی درج شده است.

  1. تعارض منافع: عبارت است از موقعیتی که منافع شخصی مشمولان این قانون با انجام بی‌طرفانه و
    بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آنها دچار تعارض گردد.
  2. وظایف حرفه ای: آن دسته از وظایفی است که قانون برای پست سازمانی اشخاص تعیین نموده یا به موجب حکم یا قرارداد یا اقتضائات شغلی وظایفی برای وی پیش بینی شده است.
  3. مدیریت تعارض منافع: کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه قضائی لازم برای پیش‌گیری از ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی.
  4. منافع شخصی: منظور منافعی است اعم از بالفعل و بالقوه، مالی غیرمالی که تماماً یا جزئاً عاید یک شخص، بستگان، شرکا یا نمایندگان او می‌شود.

از مقاله
Conflict of Interest: Gateway to Corruption

تعارض منافع زمانی وجود دارد که در آن یک مقام می‌تواند از موقعیت خود برای کسب سود شخصی سوء استفاده کند، در حالی که فساد در جایی وجود دارد که یک مقام رسمی از موقعیت خود برای کسب منافع شخصی استفاده می‌کند. بنابراین در حالی که تعارض منافع همیشه منجر به فساد نمی‌شود، فساد همیشه نیازمند تعارض منافع است.

خلاصه‌ی این مقاله را از اینجا ببینید

1 Likes

بر اساس این مقاله ریشه همه‌ی مفاسد، تعارض منافع است.
این متن نشان میدهد، در ادبیات بین المللی مشابه ادعایی که آقای ثنائی در مورد رابطه فساد و تعارض منافع داشتند، وجود دارد.
پس بنابراین اشکال مختلف فساد مانند رشوه هم قبل از وقوع از یک تعارض منافع می‌گذرند.

دو رویکرد کلی در تعریف تعارض منافع

تعارض منافع همانند هر مفهوم دیگری در علوم اجتماعی،‌ مفهومی پیچیده و چندسطحی است. لذا بدون اتخاذ یک رویکرد مشخص، امکان شناسایی و مدیریت آن وجود ندارد.
بدیهی است که مفهوم تعارض منافع همانند مفهوم فساد، علاوه بر معنای تخصصی و زمینه-محور (contextual) یک معنای عمومی نیز دارد. به طور مثال،‌ در زبان انگلیسی زمانی که یک فایل در کامپیوتر خراب شود، گفته می شود "the file is "corrupted این معنا از corruption معنای عمومی واژه است. یا مثلاً در زبان عامیانه گفته می شود «فلانی آدم با معرفتی است». در اینجا «معرفت» در معنای عمومی به کارگرفته می شود نه در معنایی که در فلسفه و علوم انسانی مطرح می شود. به ندرت مفاهیم در علوم انسانی در همان معنایی که در زبان عامیانه مصطلح هستند، به کار گرفته می شوند. در صورتی که چنین امری اتفاق بیفتد،‌ گفته می شود واژه در معنای عام خود (in general term) به کار گرفته شده است.
مفهوم تعارض منافع نیز از این قاعده مستثنی نیست. این مفهوم دارای یک معنا یا تعریف عام است. هر زمانی که انسان چه در زندگی شخصی و چه در زمان انجام کار یا شغل خود، بر سر دوراهی نفع شخصی و نفع عالی یا برتر قرار بگیرد،‌ موقعیت تعارض منافع ایجاد شده است. مثلاً فرد در محیط کار خود ممکن است بین صرف غذا در کوتاهترین زمان ممکن و خدمت رسانی به ارباب رجوع و لحاظ کردن نفع شخصی و اتلاف زمان، بر سر دوراهی قرار بگیرد.
در طول یکسال گذشته یکی از چالش های جدی تیم تعارض منافع اندیشکده، تعیین رویکرد نسبت به این مفهوم بوده است. در تیم تعارض منافع نیز دو رویکرد کلی حاکم بوده است:‌ در رویکرد اول، تعارض منافع، اتفاقاً‌ در معنای عام و کلی (in general term) مدنظر قرار می گیرد و رویکرد دوم، اگرچه منکر معنای عام نیست، اما دایره ی شمولیت مفهوم رو محدود به برخی موقعیت های خاص می کند.

در صفحه 53 کتاب تدوین شده توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (2007) نیز تلویحاً به این دو رویکرد اشاره شده است:

Organisation for Economic Co-Operation and Development-Managing Conflict of Interest in the Public Service_ Oecd Guidelines and Country Experiences (2004).pdf (1.5 مگابایت)

دو رویکرد در تعریف تعارض منافع قابل شناسایی است:

1- رویکرد توصیفی (descriptive): این رویکرد، تعارض منافع را موقعیتی تعریف می کند که در آن تعارض منافع در اصطلاح عام (general terms) تعریف می شود (general term یعنی اصطلاحی که در زبان علمی و تخصصی عینا با معنایی که در زبان رایج همگان به کار می رود، به کار گرفته شود). و ویژگی های عمومی مفهوم در نظر گرفته می شود. در این رویکرد، اصول کلی، با ذکر مثال های کلی ساده شده، راهنمایی برای مقامات دولتی محسوب می شوند تا از بروز موقعیت های تعارض منافع ممانعت یا خودداری کنند. در این رویکرد، اصول کلی (general principles) نقش مهمی در تعیین انتظارات از مقام دولتی در موقعیت های خاص بازی می کنند.

2- رویکرد تجویزی (perspective): این رویکرد طیفی از موقعیت های خاص را مشخص می کند که در آن بین وظایف دولتی یک مقام و منانفع و وظایف سازمانی، تعارض پدید آمده است. این رویکرد اساساً‌ مبتنی بر قانون (rule-based) و استاندارهای جزئی و دقیقی را برای مقامات و کارکنان دولتی ارائه می دهد که عموماً در قالب قانون نمایان می شوند.

به طور کلی میتوان گفت هر دو رویکرد در مواجه با مفهوم تعارض منافع،‌ درست هستند. تفاوت دو رویکرد در این است که رویکرد اول دارای دامنه شمولیت زیاد ولی عمق کم و رویکرد دوم دارای دامنه شمولیت کم ولی عمق زیاد است. در واقع ردر رویکرد اول موقعیت‌های بیشتری بعنوان تعارض منافع در نظر گرفته می‌شود که هم شامل قوانین و رویه‌ها و ساختار می‌باشد و هم شامل انتظاراتی که دیگران از مقامات دولتی دارند می‌شود. ولی در رویکرد دوم تعداد مصادیق تعارض منافع بدلیل اینکه تنها موقعیت‌هایی بررسی می‌شود که توسط قانون و رویه‌ها و در یک کلام ساختارها را برای شناخت موقعیت‌های تعارض منافع در نظر می‌گیرد. لذا رویکرد اول برای پژوهش های نظری و فلسفی و کندوکاوهای عمیق پیرامون تعارض منافع مفید است و رویکرد دوم به دلیل سادگی و عملیاتی بودن، برای ورودهای میدانی و مداخله یا مدیریت تعارض منافع،‌ مفید هستند.

در همین کتاب، رویکرد تعریفی (definitional approach) مورد استفاده قرار گرفته است. در توضیح این رویکرد چنین آمده است:

3 Likes

تعارض منافع ادراک شده

In addition to actual conflicts of interest, there exist perceived conflicts of interest and potential conflicts of interest:

Perceived conflicts exist where there might be no actual conflict, but third parties might reasonably believe that a conflict exists. Even though no actual conflict exists, the perception can be damaging to the reputation of the parties who are believed to have one.
ص4

منبع Catchick, P. (2014). Conflict of Interest: Gateway to Corruption. In Zurich: ACFE European Fraud Conference .

2 Likes
• Conflict of interest: A conflict of interest occurs where a person or entity with a duty to the enterprise has a conflicting interest, duty, or commitment. Having a conflict of interest is not in itself corrupt, but corruption can arise where a director, employee, or contracted third party breaches the duty due to the entity by acting in regard to another interest

تعارض منافع: تعارض منافع در شرایطی رخ می‌دهد که یک فرد یا نهاد با یک وظیفه در موسسه، دارای منافع، وظیفه یا تعهد متعارض است. وجود تعارض منافع به خودی خود فساد نیست، اما فساد میتواند در جایی ایجاد شود که یک مدیر، کارمند، یا شخص ثالث متعهد به نقض وظیفه با توجه به منافع دیگری باشد.

منبع: RiskAssessmentGuide.pdf (1.5 مگابایت)

چیستی نفع شخصی در تعریف تعارض منافع

But what do we mean by a private interest? Until recently, the focus has been almost exclusively on financial gain. Examples include accepting or soliciting a benefit (e.g., box seats at a hockey game) from someone with whom one does business as a public servant; using government resources (e.g., office supplies) for personal purposes; making private investments based on insider information (e.g., confidential information about the location of a new government-sponsored high tech park); or moonlighting at a second job (e.g., preparing lectures for a part-time university teaching position) when one is supposed to be working at one’s public service job.

But conflicts of interest extend to any interest, loyalty, concern, emotion, or other feature tending to make the individual’s judgment less reliable than it would normally be” (Bellamy 2005, p. 39).

نفع شخصی فقط منافع مالی نیست بلکه …مثال های خوبی اینجا آورده است.

A private interest can also be trivial and not require the public servant to declare it
or recuse himself or herself from decision making implementation. An example might be a situation in which the public servant owns a very small number of shares of a company that could be affected by a regulatory decision in which the public servant would participate.

نفع شخصی اثرگذار نه هر نوع نفع شخصی…


تعریف تعارض منافع…

منبع: Kernaghan, K., & Langford, J. W. (1990). The responsible public servant . Montreal: Institute for Research on Public Policy.

2 Likes

انواع تعارضی که باید از هم تفکیک و به خوبی فهم شوند:

4 Likes

طبق نظر شما، در واقع « هر گونه تلاش تعمدی برای قرار گرفتن فرد یا سازمان در یک موقعیت تعارض منافع» نوعی از فساد است. به عبارتی نیت سوء فرد یا سازمان در بهره مندی از مواهب آن جایگاه فساد است.

1 Likes