هم‌اندیشی با نخبگان

در این پوشه اطلاعات صحبت با اساتید مختلف (فعلا، آقایان دکتر خندان، عزیزی و کاظمی) درج شده است.

  • فایل اصلی هم‌اندیشی پیرامون مبانی شفافیت، شامل فهرست سوالات و لینک دیگر فایل‌ها: https://goo.gl/CxzVMM
2 پسندیده

فایل‌های مرتبط با جلسات آقای دکتر خندان:

1 پسندیده

فایل‌های مرتبط با جلسات آقای دکتر عزیزی:

1 پسندیده

فایل‌های مرتبط با جلسات آقای دکتر کاظمی:

1 پسندیده

فایل اصلی جلسات هم‌اندیشی نخبگانی؛ شامل سوالات و همچنین همه‌ی لینک های مربوط به این جلسات مانند: مباحث مقدماتی برای مدعوین، مباحث دکتر خندان، گزارش جلسات به تفکیک و…

1 پسندیده