در رابطه با دسته‌بندی درباره تعارض منافع

می‌توان ادعا کرد که تعارض منافع زیربنایی‌ترین مبحث در حوزه‌ی مبارزه با فساد است، هر چند متأسفانه در کشور بسیار مورد غفلت قرار گرفته است. این دسته‌بندی به مسائل مرتبط با این حوزه‌ی زیرساختی اختصاص دارد.