نسبت بین شفافیت و ساختار

بسمه تعالی
کلیه ی نهاد ها و سازمان ها، خودشان یک ساختار سنتی دارند. سوال من دقیقا این است: آیا شفافیت به دنبال این است که با یک سری بهبود ها ساختار قبلی سازمان ها را بهبود دهد؟ یا به دنبال این است که ساختاری نوین مبتنی بر شفافیت ایجاد شود؟
یا اصلا شفافیت و ساختار نسبتی ندارند؟

به نظر این مطلب می‌تواند ارتباطی داشته باشد:

شاید این مثال به دریافت پاسخ سوال کمک کند:
اتاقی تاریک، نامرتب و به هم‌ریخته شده است. وقتی چراغ آن روشن شود، این به‌هم‌ریختگی عیان می‌شود. در این شرایط برخی از اشیاء پراکنده در اتاق اساسا زائد هستند و دور ریخته می‌شوند، و برخی دیگر که مورد نیاز هستند، صرفا در جای درست خود قرار می‌گیرند.

3 پسندیده