داده نمای حکمرانی

گردآور ی داده نماهای حکمرانی

حکمرانی نامناسب در مصر و ارائه راهکار
همچنین نمرات ایران در شش شاخص حکمرانی خوب

منبع

2 پسندیده