معرفی سامانه Ushahidi ؛ کمک به بحران از طریق جمع‌سپاری

سامانه Ushahidi یکی از سامانه‌های معروف و مطرح در حوزه جمع‌سپاری می‌باشد.
در این ارائه تد این موضوع به خوبی بحث و گفت و گو شده است: