دستورالعمل نهادهای مختلف پیرامون شفافیت

در این مطلب دستورالعمل‌ها و مصوبات مرتبط با شفافیت در بخش خای مختلف دولت گردآوری می گردد.


بندهای قانونی و سیاستی پیرامون شفافیت و مفاهیم مرتبط را در مطلب زیر بخوانید:

دستورالعمل شفاف سازی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مصوب جلسه مورخ 1397/3/21 شورای معاونان

ماده 3 : محورها و موضوعات اصلی :
1 -قوانین، تصویبنامه ها،آیین نامه ها، اساسنامه ها،دستورالعملها، بخشنامه ها،روشها، فرآیندها،رویه ها و شیوه نامه ها
2 - ساختار، شرح وظایف و ماموریتهای سازمانی .
3 – راهبردها، سیاستها، برنامه ها، طرح ها و پروژهها .
4 – فهرست خدمات، مجوزها، پروانه ها و موافقت اصولی ها .
5 - گزارش بودجه و اعتبارات و عملکرد سنواتی و صورت هزینه ها و درآمدهای رویدادها و برنامه ها.
6 – واگذاریها و واسپاریها.
7 - معامالت، قراردادها، موافقتنامه ها و تفاهمنامه ها.
8 -حمایتها و کمبهای مالی و غیر مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی.
9- مصوبات شوراها و مجامع
10- نشانی و تلفن محل کار، نشانی پایگاه اینترنتی و رایانامه واحدها و مدیران و نحوه دسترسی به آنان.
11 – انتصابات مدیران تا رده معاون مدیرکل(و اطلاعات و سوابق آنان)

دریافت متن کامل دستورالعمل شفاف‌سازی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


پی‌نوشت:
به موجب این دستورالعمل، سامانه‌ی انتشار اطلاعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به آدرس زیر ایجاد شده است:
https://cfoia.farhang.gov.ir/fa/home

1 پسندیده

دستورالعمل شفافیت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری:

https://discuss.tp4.ir/t/topic/167/10?u=khani

image

image