منابع و مطالب مرتبط با شفافیت قراردادها

منابع و مطالب مرتبط با شفافیت قراردادها


پیشنهاد می‌کنیم داده باز را هم در انجمن گفتگوی شفافیت برای ایران ببینید. داده‌ باز یکی از زیرساخت‌های تحقق شفافیت قراردادها است.

مطالب و منابع پیرامون شفافیت و داده باز قراردادها

2 Likes

موسسه‌ی Open Contracting ، فعال‌ترین نهاد در عرصه‌ی شفافیت قراردادها در دنیا، بخش منابعی را برای حوزه‌ي شفافیت قراردادها تأسیس کرده است.

بخش منابع سایت Open-Contracting

1 Likes

Mythbusting Confidentiality in Public Contracting

OCP18-Mythbusting-Brochure.pdf (714.9 کیلوبایت)

به همت سازمان همکاری قرارداد باز کنفرانس شفافیت قرارداد در آمستردام هلند برگزار شد.

Diversity. Bottom-up energy. Real impact. The state of open contracting after our global meeting Open Contracting 2017

Government contracting is better, smarter and fairer when citizens and businesses are actively involved. Open contracting can improve lives everywhere. It is vital to modernizing government, fighting corruption, reforming markets and fostering business innovation and entrepreneurship.

So, on 28-29 November 2017, around 200 of the best and brightest innovators in this field from over 37 countries came together to share what’s hot, what’s not and how open data and user engagement can drive a transformation in public contracting.

یافته‌های این کنفرانس را می‌توانید اینجا مطالعه کنید.

2 Likes

قوانین، مقررات و آسیب‌شناسی:

در كشور ما نيز در قوانين و مصوبات مختلفی بر لزوم شفاف‌سازی ابعاد مختلف قراردادهای دولتی تصریح شده
است. «آیين نامه نظام اطلاع رسانی عمومی قراردادها مورخ 1387/4/5 مصوب هيئت وزیران به استناد اصل 138
قانون اساسی و به عنوان آیين‌نامه مستقل، «آئين‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای كشور« مورخ 1392/2/29 مصوب هيئت‌وزیران موضوع بند (ب) ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب1390 و «آیين‌نامه اجرایی نحوه اطلاع‌رسانی برگزاری مناقصات» موضوع «قانون برگزاری مناقصات» مصوب 1383 از جمله این مصوبات هستند.
آیين‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها مصوب 1387/4/5 نخستين مصوبه در خصوص شفاف‌سازی قراردادهای دولتی در كشور بود كه متأسفانه در عمل تا زمان لغو آن در سال 1392 رعایت نشد.
آئين‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای كشور مصوب 1392/2/29 با لغو آئين‌نامه نظام اطلاع‌رسانی 1387/4/11 ثبت «متن قراردادهای مربوط به معامالت متوسط و بالاتر به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غيره كه از سوی دستگاه متبوع منعقد شده و همچنين اسناد و ضمایم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغييرات آنها و نيز كليه پرداخت‌ها» را در پایگاه اطلاعات قراردادهای كشور الزامی دانست (ماده4) و اشخاص مشمول آئين‌نامه را بسيار موسع تعریف كرد (ماده6)
ماده 5 این مصوبه، صراحت آیين‌نامه سابق را از بين برده و در حکم كلی و مبهم اعلالم كرده است كه نحوه و
ميزان دسترسی افراد به اطلاعات قراردادها به شرح زیر خواهد بود : «عموم مردم، حسب مورد و سطح دسترسی
میتوانند به اطلاعات قراردادهای ثبت شده در پایگاه دسترسی داشته باشند». همچنين، قراردادهای متعددی را با
عبارت های مبهم از شمول آیين‌نامه استثنا كرده است. برای مثال، »قراردادهایی كه به موجب قوانين، افشای
اطلاعات آنها ممنوع می‌باشد» از شمول آیين‌نامه استثنا است؛ اما پرسش این است كه این قوانين و قراردادها
كدامند؟
متأسفانه این آیيننامه نيز، در عمل، رعایت نشده است.
الزام به انتشار اطلاعات راجع به برگزاری مناقصات برای عموم در «قانون برگزاری مناقصات» مصوب 1383 و نيز
ماده 3 قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد پيشبينی شده است. آئين‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات مصوب 1385 با هدف رقابت پذیر شدن برگزاری مناقصات و پيشگيری از تبانی در انجام
معامالت دولتی، روش‌های مختلفی را حسب نوع مناقصه (محدود و عمومی)، برای فراخوان و اطلاع‌رسانی در
خصوص مراحل مختلف مناقصات دولتی پيشبينی كرده است.
مادۀ 23« قانون برگزاری مناقصات» نيز دولت را موظف به ایجاد «بانک اطلاعات و پایگاه اطلاع رسانی مناقصات» كرده است تا نسبت به ثبت و نگهداری فراخوان مناقصات و اطلاعات مربوط به مناقصات اقدام نمایند.بر این مبنا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بر مبنای مادۀ فوق و آئين‌نامه اجرایی آن مصوب هيأت وزیران نسبت به ایجاد پایگاه مذكور اقدام نموده است.
متأسفانه پایگاه مذكور، اطلاعات مربوط به مناقصات را به طور دقيق و كامل ندارد و میتوان گفت كه این
آیين نامه نيز، در عمل، به طور كامل، رعایت نشده است.

منبع:گزارش توجیهی پیش نویس لایحه شفافیت (ص74و75)
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

3 Likes

خبرنامه جدید Open Contracting:


image

|# Too sensitive to share?

Open contracting should go far beyond better open data to drive systemic reforms: giving citizens the nutritious school meals, the world-class medical equipment, and better goods and services that they deserve. It has become one of the key open data-driven initiatives in recent years.

That’s why we’re excited to be gearing up for the big arena at the International Open Data Conference in Buenos Aires later this month. We’ve planned an action-packed week of sessions and events to discuss how to use open contracting data to create lasting impact and challenge vested interests.

Make sure to sign up for our pre-event Open Contracting in Practice (organized with Hivos and ILDA) and our Happy Hour (with our friends at the OGP), both on Tuesday, September 25. We’re also running an open contracting Abrelaband some thought-provoking sessions at the conference on infrastructure and delivering systemic change through open contracting.

We’ve got a game for you. Concern about confidentiality often results in a lazy default where information in contracts is routinely kept secret. And yet, most of these worries are unfounded. So just what should be published? Everything except legitimately sensitive information – test your knowledge of what that means in our mythbusting confidentiality quiz.

Information isn’t the only thing that’s kept secret in contracting. In Ukraine’s old public procurement headquarters, the CEO’s office had a custom-built secret room that was hidden behind a cabinet door. Read up on this and other fascinating facts about Ukraine’s ProZorro reforms in the WIRED UK article featured in its September edition. And here’s more data on the impact of open contracting in Ukraine.|

What’s happening in open contracting around the world

Nigeria’s Budeshi opens a writing competition for data-driven stories on procurement

The UK puts out new guidance on using the OCDS as the standard to disclose public contracting data

Scotland releases new features on its public contracts portal

Global Initiative for Fiscal Transparency publishes a new tutorial on opening budget data

World Bank releases new findings on public procurement efficiency in Georgia

US Treasury’s Data Lab analyzes federal contract spending data over the last ten years

We’d love to share your resources too. Send us a message.

Our latest blogs and news

What’s the deal with trade & public procurement?

Good sports are open sports

We are hunting for open contracting impact: A bounty for better tools!

Contrataciones abiertas: Lecciones latinoamericanas

Open contracting: Lessons from Latin America

#Busted: The many myths of why government contracts should not be published

Rallying the power of our communities: Open contracting’s field grew 9 times in 2017

New guidance for including the OCDS in electronic procurement projects

Breaking up vested interests: 3 steps to turn open contracting data into political change

Creating and managing OCDS extensions

Open contracting in the news

From the fires of revolution, Ukraine is reinventing government, Wired, UK, 20 August.

Here’s how Cameroon can achieve land transparency, Place, 20 August.

How governments can open up trillions for women — without spending more, Apolitical, Canada, 17 August.

Ontario court ruling on doctor billing should spark broader debate on public health spending, The Globe and Mail, Canada, 5 August.

5 ways to fight corruption in Latin America, InSight Crime, 23 July.

Carillion’s collapse demonstrates the need to reform outsourcing, Financial Times, UK, 16 July.

Entidades públicas y privadas apoyan creación de registro para transparentar dueños finales de firmas, Economía y Negocios, Chile, 17 July.


https://mailchi.mp/open-contracting/open-contracting-worldwide-tackling-secrecy-in-public-contracting-1996097?e=c4562802d2

2 Likes

موسسه همکاری قرارداد باز فهرست و تحلیلی از سایت‌های مرتبط با قرارداد باز در دنیا را اجرا کرده است که می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:


Summary of the Principles

Transparency by design: Transparency should be the norm for all government contracts, particularly regarding information on what is being exchanged and for what price. Contracting systems should be designed to support proactive publication of contracts as open data.

 1. Public contracting should be designed for transparency and efficiency.
 2. Full contract publication should be the norm.
 3. Information needed to judge value for money should be disclosed.

Exceptions in the public interest: Redactions on the basis of commercial sensitivity should only be justified where the public interest in withholding information is greater than the public interest in having that information published. The assessment should take into account both any commercial harm to the contractor and the broader benefits of transparency to markets and public trust.

Where exceptions to publication are considered:

 1. Information should only be redacted for reasons of commercial sensitivity when the public interest in withholding information is greater than the public interest in disclosure.
 2. The public interest test should take into account the wider economic benefits of the sharing of commercial information, as well as the case for accountability and the public’s right to know.
 3. All redactions should be clearly marked with the reason for redaction.

A clear and robust process: Governments should issue detailed guidance on commercial sensitivity principles and exemptions, put in place systems to support publication, ensure that redaction is time-limited, and use other oversight mechanisms to compensate for information withheld from publication.

 1. Governments should issue clear guidance to public entities, agencies, and firms on contract publication and when information may be exempted from publication for commercial sensitivity reasons.
 2. Where redaction is potentially allowed, there should be a clear process for determining what is redacted, why, for how long, and with what appeals process.
 3. There should be a system for ensuring that contracts and contract information are in fact disclosed in practice.
 4. Where exemption to disclosure of information is granted for commercial sensitivity reasons, this should be grounds for increased scrutiny through other oversight mechanisms.

گزارش OECD در رابطه با جلوگیری از فساد در تدارکات دولتی

1 Likes

سامانه متمرکز خریدهای دولتی قزاقستان

سامانه متمرکز خریدهای دولتی قزاقستان
Государственные закупки Республики Казахстан

توی قزاقستان، تمامی خریدهای دولتی باید از طریق یه سامانه متمرکز به آدرس goszakup.gov.kz انجام بشه
هر خریدی که با بودجه دولتی انجام میشه! (حتی مثلا خریدهای خُرد یه درمانگاه دورافتاده تو یه روستا)

اولش شاید خیلی فانتزی و خیالی به نظر برسه، اما واقعیت اینه که انقدر این پروسه ساده‌ست، که همه ادارات و سازمان‌های دولتی و شعبات اون‌ها در سراسر کشور، به راحتی و بدون هیچ بروکراسی پیچیده‌ای، میتونن خریدهاشون رو از این طریق انجام بدن

طبق گزارش این سامانه، تو سال 2019 بیشتر از 16 میلیارد دلار (حدود 6.2 هزار میلیارد تنگه) خرید از طریق این سامانه انجام شده

هر روز هزاران درخواست ریز و درشت از سرتاسر کشور توی این سایت درج میشه و هزاران تأمین کننده (که از قبل لایسنس لازم رو گرفتن) بصورت آن‌لاین با هم رقابت میکنن
نتیجه نهایی هم بصورت کاملا شفاف برای همه مردم قابل مشاهده‌ست.

کل این فرایند (ثبت آگهی خرید، اعلام قیمت توسط تأمین‌کننده‌ها و مشخص شدن برنده) خیلی وقت‌ها ظرف یکی دو روز انجام میشه.

بعد از مشخص شدن برنده، بلافاصله دو طرف قرارداد رو امضا میکنن (با استفاده از امضای الکترونیکی -ЭЦП - که اونجا خیلی رایجه) و مقدمات تحویل کالا یا ارائه خدمت منطبق با قرارداد اجرا میشه
حتی خیلی وقت‌ها ممکنه خریدار و فروشنده هیچوقت همدیگه رو نبینن!

یکی از دوستان ما که چندسالیه داره تو این سامانه جنس میفروشه، میگفت بعضا ما صبح سیستم رو چک میکنیم، رو چندتا آگهی پیشنهاد قیمت میدیم و بعدازظهر همون روز، داریم جنس رو بارگیری میکنیم برا یه گوشه‌ی کشور؛ همینقدر ساده!

یک مثال!

مثلاً توی این آگهی یه اداره دولتی، آگهی درخواست خرید مقداری کاغذ A4 داده (با مشخصات دقیق کاغذی که میخواد)
همه شرکت‌هایی که لایسنس ورود به این سامانه رو به عنوان تأمین‌کننده‌ی این گروه کالایی دارن، میتونن با یه کلیک ساده روی این درخواست، وارد مناقصه بشن؛ که در مورد این آگهی 7 تا شرکت توی مناقصه شرکت کردن

اینجا میتونیم تمام پیشنهادهایی که برای این آگهی ثبت شده رو ببینیم؛ چه شرکتهایی، دقیقا در چه زمانی، چه قیمت‌هایی پیشنهاد دادن و آخرش کی برنده شده
مشخصات کامل شرکت تأمین‌کننده‌ای که برنده‌ی این آگهی شده رو هم اینجا میشه دید (توی قزاقستان فقط اگر اسم شرکت یا شماره ثبت -БИН اون رو داشته باشیم، خیلی راحت میشه تمام سوابق مالی و مالیاتی، پرونده‌های قضایی و حقوقی و کلی سوابق دیگه‌ی اون شرکت رو بدون هیچ محدودیتی بررسی کرد)

قرارداد نهایی امضا شده بین دو طرف، جزئیات تراکنش‌های بانکی انجام شده بین خریدار و فروشنده و هر اطلاعات دیگه‌ای که میشه فکرش رو کرد توی این سامانه در دسترسه

شرکت‌های دیگه هم اگر، به هر دلیلی شکایتی نسبت به این خرید داشته باشن، توی همین سامانه شکایت‌شون رو ثبت می‌کنن و همه بازدید کننده‌ها میتونن تمام شکایت‌ها و نتیجه بررسی اون رو ببینن

خلاصه اینکه هیچ چیز پنهانی در این فرایند وجود نداره
و عملا اگر کسی بخواد با زد و بند کارش رو راه‌بندازه، خیلی باید فسفر بسوزونه!

چند نکته تکمیلی:

 • این سامانه خیلی ریزه‌کاری و جذابیت داره
  خصوصا انواع مختلف قراردادها و شیوه‌های مختلف خرید که توش تعریف کردن، خیلی جالب و البته پیچیده‌ست
  من فقط خواستم به طور خیلی ساده، کلیت قضیه رو تعریف کرده باشم.

 • تأمین‌کننده‌هایی که گواهی «Сделано в Казахстане» (تولید شده در قزاقستان) رو داشته باشن، در رقابت با بقیه تأمین‌کننده‌هایی که فقط واردکننده هستن، همیشه برنده میشن (فقط کافیه قیمت پیشنهادی‌شون، از قیمت پیشنهادی خریدار بیشتر نباشه)

 • من تا حالا ده‌ها ساعت توی این سامانه گشتم و هر بار، به کشفیات جدیدی رسیدم!
  جدای از بحث مقابله با فساد، از نگاه مطالعه بازار هم خیلی اطلاعات خوبی میشه ازش بدست آورد.

برگرفته از:

4 Likes

تجارب قابل توجهی در رابطه با شفافیت قراردادها در این بلاگ درج می‌شود:

2 Likes

خبرنامه جدید Open Contracting که مطالب جدید و ارزشمندی دارد:

Open Contracting Partnership

View this email in your browser


Taming crocodiles, fighting corruption in Afghanistan

“If you have to live among the crocodiles, you’re going to have to tame them if you can,” says an Afghan anti-corruption campaigner when talking about the challenges of his work for our new story on efforts to open up the country’s public contracting. Amid war, entrenched corruption, weak institutions and power abuse, Afghanistan’s procurement market makes an attractive feeding ground for hungry predators.

But determined reformers are shining a light on this murky habitat: since 2014, the government has established the country’s first-ever public procurement agency, passed a world-class access to information law and published thousands of contracts on its new open contracting platform. Progress has been volatile and hard-won, but early results are promising, suggesting a total of AFN 58 billion (US$740 million) in savings in the past five years. All agencies are required to report to the new procurement portal and monitors from civil society say contracting documents are easier to come by too. Learn more about Afghanistan’s progress in implementing open contracting in our new story and take a deep dive into the data with an analysis by the OCDS helpdesk.

At the end of last year, we conducted our annual partner survey and received an incredible 185 responses. We’re very grateful to everyone who took the time to participate. You gave us some great feedback that will shape a clear plan for 2020. Here’s where we’ll be making our big investments this year based on your responses. One of the lessons: you want more support and implementation guidance as you champion open contracting.

Our brand new website – now LIVE at www.open-contracting.org – will be a one-stop-shop for that guidance and access to our support services, whether it’s to publish data or to set up your open contracting reform for the win. And we’ve put together the results we’ve seen to help you make the case for open contracting and tell more stories from unexpected places.

2020 is a big year for Europe as the Commission and member states lay out a coherent vision for the next five years. We think it’s time for the EU to move beyond relying on governments sharing basic notices about upcoming tenders to being a smart, integrated digital marketplace that fosters innovation and economic opportunity – a message we’ll be sharing in Brussels this week at the DG Regio’s high-level conference on engaging citizens for good governance. Read our blog on everything you want to know about open contracting in Europe in 2020 .

For more foresight on the future of public contracting, check out Eliza Niewiadomska’s vision of modern procurement and how to make reforms too successful to kill, in an opinion piece that the European Bank for Reconstruction and Development recently wrote for Apolitical.

What’s happening in open contracting around the world

Many groups (including us!) have focused on public procurement or open contracting in their proposals for the IMF Anti-Corruption Challenge . Check out all the great ideas here.

After a “long and painful data cleaning process”, the Spanish non-profit news outlet, Civio , has published a new investigation that reveals thousands of public contracts in Spain fail to comply with the law in order to avoid competitive tendering.

The teams behind Ukraine ’s innovative procurement and asset sales systems have been named one of Apolitical’s Global Public Service Teams of the Year in the category ‘Doing More with Less’.

Kyrgyzstan’s database disaster : A new investigation by the OCCRP and the media group Kloop shows how one official signed away millions in procurement contracts.

Together with the Engine Room, we created guidance on re-using open contracting tools and identifying the right open data tool to publish, analyze, visualize and work with government procurement data.

In an article discussing the biggest trends for open government this year, our executive director Gavin Hayman says: “We’ll see governments acknowledge that more openness is needed to tackle the credibility crisis of politics and to build countervailing power to overcome vested interests blocking change.”

The IACCM Innovation & Excellence Awards 2020 are now live. This year, we are collaborating with the IACCM on an award for “Open Contracting Impact.” The title is given to a public sector organization that has successfully implemented open contracting and can show how that transparency is demonstrably changing lives. Apply now, entries close 13 March.

We’ve built a new tool for assessing the quality of open contracting data called Pelican , which we’ll test in the coming months and integrate into our existing processes for giving feedback to publishers.

With the support of the UK Prosperity Fund, we’ve been working on a project in Colombia to empower regional governments to boost development and competition through public procurement. Read our 8 strategies for regional authorities to transform their contracting.

In Paraguay , the youth collective reAcción has published their fifth report monitoring the distribution of funds for school repairs in the city of Ciudad del Este. They found a massive improvement in how the money is allocated and documented how their work with school administrators and communities in recent years has made a difference.

Chile’s Observatorio Fiscal has published its second study on contracting in the health sector , along with recommendations for how to increase transparency and improve competition. They also scrutinized the ‘favorite suppliers’ of different administrations.

Our Latin America Program Manager Oscar Hernández wrote an opinion piece about putting outcome-oriented procurement strategies into practice, based on the government of Santiago’s experience reforming sanitation contracts.

Elsewhere in Latin America, Transparencia por Colombia has released a tool for comparing election campaign funders and government contractors , developed in collaboration with Datasketch.

The Government Transparency Institute has published a working paper measuring the benefits of open contracting reforms in Mexico, Paraguay and Slovakia .

3 Likes

image
https://petronia.games/

2 Likes
1 Likes

وزارت دادگستری بریتانیا برای هندل‌کردن خریدها و تدارکاتش حرکت ساده اما جالبی انجام داده. یه برنامه‌ای به نام government procurement card policy تعریف کردن و با مشارکت جی.پی.مرگان یه سری کارت اعتباری در اختیار افراد قرار دادن. تقریبا میشه گفت نقش تنخواه‌گردانی رو ایفا میکنه. با این کار همه‌ی خریدها به صورت شفاف بدون نیاز به فاکتوربازی انجام میشه و به کمک سیستم اطلاعاتی دقیق و یکپارچه ضبط و منتشر میشه.
تو لینک زیر در مورد خود طرح اطلاعات جالبی هست. به صورت مستند و دقیق پایش انجام میشه و هر ماه هم لیست خریدها منتشر میشه که اطلاعات خریدهای هر ماه هم تو لینک زیر موجوده.

1 Likes