منابع علمی حکمرانی و حکمرانی خوب

منابع علمی شامل کتاب، مقاله، گزارش و … در زمینه حکمرانی و با تاکید بر حکمرانی خوب.

Government for the future.pdf (4.4 مگابایت)

1 Likes

image
در توضیحات این کتاب آمده است:
بی‌شک محبوبیت واژۀ «حکمرانی» تا حد زیادی مدیون تناسب آن با تغییرات جهانی است. در جامعۀ مدنی حکومت به میزانی درخور توجه به سازمان‌ها وابسته است و به واسطۀ پیوندهای بین‌المللی محدودتر شده است. از یک سو، بخش عمومی در بسیاری از حکومت‌ها از سلسله‌مراتب بوروکراتیک به سمت بازارها و شبکه‌ها حرکت کرده است. از سوی دیگر، فعالیت حکومت‌ها به صورت روزافزون در تنظیمات فراملی و بین‌المللی تنیده شده است، امری که ناشی از بین‌المللی شدن تعاملات صنعتی و مالی، ظهور بلوک‌های منطقه‌ای و افزایش نگرانی‌ها دربارۀ مسائل جهانی، مانند تروریسم و محیط زیست، است. حکمرانی به معنای استفاده از روش‌های رسمی و غیررسمی توسط دولت‌ها برای پاسخ به نظم در حال تغییر جهانی است. مقولات مرتبط با حکمرانی در فضایی پدیدار شده‌اند که حکومت به‌طور روزافزون به موضوعی پیچیده تبدیل شده است، پیچیدگی‌ای که مرهون وابستگی به ذی‌نفعان مختلف با پیوندهایی رسمی و غیررسمی به یکدیگر است.
منبع: نشرکرگدن

کتاب های دیگر مارک بور:

Key Concepts in Governance

  • Mark Bevir - University of California, Berkeley, USA

The SAGE Handbook of Governance

Edited by:

  • Mark Bevir - University of California, Berkeley, USA
1 Likes

(Governance and Public Management) Dacian C. Dragos, Polonca Kovač, Albert T. Marseille - The Laws of Transparency in Action-Springer International Publishing_Palgrave Macmillan (2019)

دانلود فایل pdf کتاب:
(Governance and Public Management) The Laws of Transparency in Action-Springer International Publishing_Palgrave Macmillan (2019).pdf (7.5 مگابایت)

3 Likes

Building State Capability

Evidence, Analysis, Action

Building state capability.pdf (4.3 مگابایت)

1 Likes