استخراج نظام مسائل مجلس

در این بخش مشکلات و گلوگاه های فساد در مجلس را دسته بندی میکنیم.
محورهای اصلی: ۱.نمایندگی ۲.قانون‌گذاری 3.نظارت 4.هزینه‌های انتخاباتی و نمایندگی

6 پسندیده

1.بررسی سند آسیب شناسی نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مهرماه ۹۷ شماره مسلسل:16080
محوراصلی: قانون‌گذاری
مسائل:
1.امکان قانون‌گذاری در حوزه ملی و محلی
2.عدم تبیین قانونی جایگاه نهاد‌های پژوهشی در فرآیند تقنین
3.نبود نظام تنقیح قوانین
4.عدم چینش مناسب کمیسیون ها
5.تبلیغات نامتعارف در دوران انتخابات
6.ضعف در تعیین جرائم انتخاباتی و نبود ضمانت اجرایی کافی و جرم انگاری بازدارنده
7.نبود معیار کافی برای تشخیص تخصص و صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس
8.عدم حضور موثر و کارآمد نمایندگان در فرآیند تقنین اعم از کمیسیون ها وصحن مجلس
9.استفاده نامطلوب از ظرفیت قوانین آزمایشی
10.سازوکار مبهم رسیدگی کمیسیون‌ها به طرح‌ها و لوایح
11.نبود نظارت بر نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون‌ها(ترس از بیان نظرات. لابی گری)
12.رای‌گیری در کمیسیون‌ها در حضور وزیر یا نماینده وزیر به صورت دستی
13.دخالت در عزل و نصبٰ‌های اجریی در حوزه انتخابیه
14. عدم سنجش آثار مختلف قوانین مصوب
15. عدم به روزرسانی به موقع قوانین
محور اصلی: نظارت
مسائل:
1.عدم وجود نظام نظارتی کارآمد بر عملکرد نمایندگان
2.عدم نظارت جامع و مستمر بر اجرای صحیح قوانین

4 پسندیده

2.بررسی سند نقش پژوهش در فرآیند قانون‌گذاری(مجموعه سخنرانی‌ها) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
محور اصلی: قانون‌گذاری
مسائل:
1.عدم وجود پیوست پژوهشی برای قوانین
2. نبود آمار دقیق و متقن برای استفاده درقانون‌گذاری
3.عدم مطالعه سیستمی هنگام قانون‌گذاری
4. تورم قوانین
5.پایین بودن کیفیت قوانینو نداشتن ضمانت اجرایی
6. عدم تنقیح قوانین
محور اصلی:نظارت
مسائل:
1.عدم اجرای شمار زیادی از قوانین یا اجرای ناقص

2 پسندیده

3.بررسی مقاله نظارت حرفهای پارلمانی: مرجع و ضمانت اجرا (مطالعه موردی: قانون نظارت مجلس بر
رفتار نمایندگان)
محور اصلی:نظارت
مسائل:
1.الگوی ناکارآمد نظارت بر رفتار نمایندگان(نظارت درون پارلمانی)
2.مناسب نبودن ترکیب اعضا هیات نظارت در الگوی کنونی

1 پسندیده
 1. بررسی مقاله حدود نظارت تقنینی بر مصوبات هیئت وزیران با تأکید بر اصول 85و
  138قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  محور اصلی: قانون‌گذاری

مسائل:
1.عدم وجود مرز بندی مناسب و تعیین نسبت آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های هیات وزیران و قوانین مجلس

5.بررسی سند سیاست‌های ضد فساد در آسیا و اقیانوسه ترجمه:موسسه موج دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها
محور اصلی: هزینه‌‌های انتخاباتی و نمایندگی
مسائل:
1.وامدار شدن نمایندگان یا احزاب نسبت به منابع ثروت برای تامین هزینه‌ها بالاخص هزینه‌های انتخاباتی
2.دریافت هدیه از گروه‌‌های ذی نفع
3.دریافت رشوه از گروه‌های ذی نفع

6.بررسی سند parliament and democracy in the twenty-first centurydemocracy_en.pdf
محور اصلی: نمایندگی
مسائل:
1.تعارض بین منافع ملی و منافع حزبی در برخی موارد
2.نبود سازوکار مشخص دیدار‌های نمایندگان مجلس با نمایندگان دولت
3. استفاده از امکانات نمایندگی در راستای منافع شخصی(نبود ساز وکار مشخص برای توصیه نامه‌ها)
محور اصلی: قانون‌گذاری
مسائل:
1.در دسترس نبودن مذاکرات کمیسیون‌ها در بررسی طرح‌ها و لوایح
2.عدم حضور منظم نمایندگان و عدم مشارکت موثر در صحن و کمیسیون‌ها
3.تغییرات محتوای طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌‌ها
محور اصلی: هزینه‌‌های انتخاباتی و نمایندگی
مسائل:
1.وامدار شدن نمایندگان یا احزاب نسبت به منابع ثروت برای تامین هزینه‌ها بالاخص هزینه‌های انتخاباتی
محور اصلی:متفرقه
مسائل:
1.عدم ارتقا استاندارد‌های ارائه اطلاعات توسط مجلس
2. عدم استفاده از فناوری‌های نوین در فر‌آیند قانون‌گذاری و نظارت

1 پسندیده
 • آسیب‌‌هایی که به کلیت نظام قانون‌گذاری مربوط هستند
  • آسیب‌های ناشی از تعدد مراجع قانون گذاری و عدم تعیین حدود صلاحیت آن‌ها
   • عدم تفکیک صلاحیت مجلس و شوراهای محلی
   • عدم تفکیک صلاحیت مجلس و شوراهای عالی
   • نبود سازوکار نظارت بر مصوبات مراجع موازی قانون‌گذاری
  • عدم تبیین قانونی جایگاه نهادهای پژوهشی در فرآیند تقنین
  • نبود نظام تنقیح قوانین (پالایش قوانین و مقررات)
   • پراکندگی قوانین و وجود احکام یک موضوع در قوانین متعدد
   • مشخص نشدن وضعیت قوانین سابق در قوانین جدید
   • وجود احکام تکراری در قوانین
  • آسیب‌های مرتبط با ویژگی و شرایط نمایندگان
   • فقدان آشنایی کافی برخی نمایندگان با نظامات قانون‌گذاری
   • فقدان آشنایی کافی برخی نمایندگان با اقتضائات اجرایی
   • عدم رعایت تناسب تحصیلات و تخصص نمایندگان در برخی موارد با نیازهای تخصصی کمیسیون‌های مجلس (اگرچه قانون‌گذار به موجب مواد قانونی آیین‌نامه داخلی مجلس، ماده 40، بررسی تحصیلات، تجربه و سابقه عضویت در کمیسیون‌ها را جزء مراحل بررسی صلاحیت نمایندگان جهت عضویت در کمیسیون‌های تخصصی دانسته است، با این وجود، الزامی به رعایت تناسب میان تخصص و نیاز کمیسیون‌ها وجود ندارد و علاقه به حضور در برخی کمیسیون‌ها، ارتباط وثیقی با تحصیلات و تجربه ایشان ندارد و همین امر سبب می‌شود تا ضمن افزایش متقاضیان ورود به این کمیسیون‌ها، دقت نظر کافی در تطبیق نیاز کمیسیون با تخصص نماینده متقاضی صورت نگیرد.
   • اشتغال برخی نمایندگان به امور محلی حوزه‌ی انتخابیه و عدم توجه کافی به مصالح ملی
 • آسیب‌هایی پیش از فرآیند تقنین
  • عدم تعیین ضوابط تبلیغات انتخاباتی و نحوه تامین مالی آن و عدم نظارت صحیح و کامل بر این موارد
  • ضعف در تعیین جرائم انتخاباتی و عدم اجرای صحیح و کامل ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قانون جهت برخورد با متخلفان
  • نبود معیار کافی برای تشخیص تخصص و صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس
  • عدم وجود زمان کافی برای شورای نگهبان جهت احراز صلاحیت‌ها
  • فقدان تخصص و اشراف کافی برخی نمایندگان در زمینه‌های فقهی و حقوقی
  • نبود معیار کافی برای تشخیص تخصص و صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس
  • فقدان تخصص و اشراف کافی برخی نمایندگان در زمینه‌های فقهی و حقوقی
  • تغییرات متن در مراحل تصویب بدون توجه به کلیت و چارچوب متن(به موجب آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان می‌توانند در جریان بررسی طرح یا لایحه در صحن مجلس پیشنهاد خود را پس از رأی‌گیری در خصوص پیشنهادهای کمیسیون‌ها و عدم تصویب آنها ارائه کنند، این امکان وجود دارد که پیشنهاد نماینده‌ای که لزوما در جریان بررسی‌ها نبوده بررسی و تصویب شود)
  • فقدان توجه کافی به اسناد بالادستی در روند تقنین
  • عدم حضور موثر و کارآمد برخی نمایندگان در فرآیند تقنین اعم از کمیسیون‌ها، صحن علنی مجلس و …
  • عدم شفافیت اطلاع‌رسانی از طرح‌ها و لوایح به جامعه ذی‌نفعان
  • استفاده نامطلوب از ظرفیت قوانین آزمایشی به جهت ابهام در برخی ضوابط آن‌ها
  • ضعف نظام آماری قابل اعتماد و اتکا و عدم دسترسی مناسب به منابع آماری موجود
 • آسیب‌هایی مربوط به فرآیند تقنین در مجلس و در نهایت آسیب‌هایی که پس از قانون‌گذاری با آن‌ها مواجهیم.
  • آسیب‌های مشترک در همه مراحل تصویب قانون
   • عدم رعایت کامل بایسته‌های قانون‌نویسی
   • درج موضوعات غیر مرتبط در خلال فرآیند تصویب قوانین
   • عدم حضور موثر و کارآمد برخی نمایندگان در فرآیند تقنین اعم از کمیسیون‌ها، صحن علنی مجلس و …
   • عدم شفافیت اطلاع رسانی از طرح‌ها و لوایح به جامعه‌ی ذی‌نفعان
   • ضعف نظام آماری قابل اعتماد و اتکا و عدم دسترسی مناسب به منابع آماری موجود
  • آسیب‌های موجود در مرحله بررسی در کمیسیون
   • عدم حضور منظم و مشارکت فعال برخی نمایندگان در کمیسیون
   • روشن نبودن آیین بررسی کمیسیون‌ها در آیین‌نامه داخلی (تبیین سازوکار و حدود اختیارات کمیسیون‌های تخصصی و فرعی، در خصوص ضمانت اجرای عدم حضور و مشارکت اعضا در کمیسیون‌ها، لزوم انجام مطالعات و برگزاری جلسات کارشناسی، نحوه بررسی نظرات و استماع نظر کارشناسی در آیین نامه داخلی تعیین تکلیف شود)
   • ضعف در فرآیند تقسیم تخصصی نمایندگان در کمیسیون‌ها
   • تشکیل جلسات کمیسیون‌ها در خارج از مجلس
   • نبود نظارت بر نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون‌ها
  • آسیب‌های موجود در مرحله بررسی در صحن علنی
  • آسیب‌های موجود در فرآیندهای نظارت در تقنین
   • نبود نظام نظارتی دقیق جهت نظارت بر عملکرد نمایندگان
   • نبود سازوکار نظارتی کافی بر عملکرد کمیسیون‌ها
  • آسیب‌های مرتبط با ارجاع مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام
   • نبود فرآیند مشخص جهت باز بررسی و اصلاح مصوبات مجمع
   • عدم وجود حدنصاب جهت ارجاع موضوع به مجمع
   • عدم رأی‌گیری به مصلحت بودن ارجاع به مجمع به رغم مخالفت با شرع و قانون اساسی
  • آسیب‌های موجود در مرحله پیش‌نویس (اعم از طرح و لایحه)
   • فقدان نظام کار آمد مسئله‌شناسی و الویت سنجی جهت تهیه پیش‌نویس متناسب با نیازهای روز جامعه
   • ضعف رویکرد انطباق قوانین با موازین شرع و عدم انبعاث قوانین از آن‌ها
   • افراط در تقنین در موضوعات مختلف (به عنوان عامل تورم قوانین)
   • عدم سنجش تمامی جوانب مرتبط با یک موضوع
   • یکسان‌انگاری وضعیت تمام نقاط کشور و تمام مصادیق
   • ضعف قانون‌گذاری در راستای اجرای برخی اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام
   • ضعف کارشناسی پیش‌نویس‌ها
    • عدم کسب نظر ذی‌نفعان یا جامعه هدف
    • نبود سند پشتیبان کارشناسی فقهی، اقتصادی، حقوقی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی،‌فرهنگی و …
    • استفاده نشدن صحیح از ظرفیت نخبگان (مانند مرکز پژوهش‌های مجلس) و بررسی جامع نکردن موضوع طرح یا لایحه توسط کارشناسان و متخصصان
   • عدم استفاده صحیح از تجربیات داخلی و سایر نظام‌های حقوقی در قانون‌گذاری
   • ضعف تعامل سازنده با نهادهای مرتبط توسط مرجع تعیین‌کننده پیش‌نویس‌ها
   • عدم توجه به مرزهای تقنین و اجرا و قضا در تهیه پیش‌نویس
   • ترکیب موضوعات متعدد در پیش نویس واحد
   • عدم ذکر ضمانت اجرای کافی و مناسب برای قوانین در موارد لزوم
   • قوانین موقت و ذکر احکام دائمی در آنها (مانند انحلال سازمان‌ها در احکام برنامه)
  • آسیب‌های موجود در مرحله بررسی در صحن علنی
   • امکان بررسی پیشنهاد جدید نمایندگان در صحن بدون بررسی در کمیسیون
   • نبود نظارت بر نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در صحن مجلس
 • آسیب‌های مربوط به مرحله پس از اتمام قانون گذاری
  • آسیب‌های مربوط به مرحله ابلاغ و اطلاع رسانی قوانین
   • سردرگمی مخاطبان به نبود سامانه بروز و منقح قوانین
   • عدم تفهیم قانون به مخاطبان
  • آسیب‌های موجود در مرحله نظارت بر اجرای قانون
   • نبود ضمانت اجرای عدم نگارش آیین‌نامه اجرایی قوانین
   • عدم نظارت جامع و مستمر بر اجرای صحیح قانون
    • ضعف در استفاده مناسب از ابزارهای نظارتی مجلس و ضعف عملکرد نیروهای نظارتی
    • نبود سیستم به روز نظارت مستمر
  • آسیب‌های مربوط به پایش قوانین
   • عدم پایش مستمر آثار اجرا و میزان کارآمدی و اثربخشی قوانین
   • نبود معیار ارزیابی آثار مختلف قوانین
   • عدم اصلاح بموقع ایرادهای قوانین
   • عدم بروزرسانی بموقع قوانین

7.بررسی سند مقاله کندوکاو در چالشهای ساختاری و رفتاری مجلس شورای اسلامی (آسیب شناسی مجلس شورای اسلامی)
محور اصلی: نمایندگی
مسائل:
1.تعارض بین وظایف ملی و محلی
2.بهره برداری شخصی از قدرت و شأن نمایندگی

 • اخذ امتیاز سیاسی یا اقتصادی از وزیر به تهدید به سوال یا استیضاح در مـقابل منافع شخصی مانند موافقتهای اصولی، سهیم شدن در یک پروژه اقتصادی و یا برکناری یک مسئول در حوزه انتخابیه است.

 • حقوق بالا و ردیف حقوقی 18 حتی پس از اتمام دوره نمایندگی، اعطای تسهیلاتی چون سفرهای مکرر خارج از کشور، که البته تمام این موارد بـه انـدازه یـک مورد سهیم شدن در پروژه های اقتصادی مـنفعت مـادی نـدارد

 • ثبت نام فرزند خویش در مدرسه دلخواه و توانایی اخذ مدارک تحصیلی دانشگاهی-البته از طریق دانشگاه آزاد اسلامی-بدون کنکور و گذراندن آسان دروس در طول مدت-به اصطلاح-تحصیل خـود. به طـوری کـه برخی نمایندگان حتی با توجه به مشغلۀ کـاری فـراوان، یک یا دو رتبه مدرک تحصیلی بالاتر به دست می آورند.

محور اصلی:قانون‌گذاری
مسائل:
1.عدم رعایت تناسب تحصیلات و تخصص نمایندگان در برخی موارد با نیازهای تخصصی کمیسیون‌های مجلس
2.عدم آشنایی اکثر نمایندگان با ساختار بودجه و بررسی بودجه بدون تاثیر موثر در صحن
3.سیاست‌زدگی در بررسی‌ها
محور اصلی:متفرقه
مسائل:
1.مدت زمان واقعی مجلس(حضور در حوزه‌ی انتخابیه، تعطیلات زیاد‌، سیر تشکیل طولانی در ابتدا، درگیر شدن در انتخابات در سال آخر)
2.بی نظمی در صحن مجلس و عدم حضوروغیاب کارآمد
3.سیستم نامناسب تخصیص نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی

1 پسندیده

8.بررسی اخبار http://www.hamandishi.ir/report/84416/

1.کار‌آمد نبودن بازو‌های نظارتی مجلس

 • روند پیچیده سوال از وزرا

 • عدم وجود سرانجام بازدارنده و کارآمد در مورد سوال از رئیس جمهور و وزرا

 • گزارش تفریغ بودجه تقریبا یکسال بعد از مصرف بودجه ارائه می‌شود و عملا اگر هم تخلفی محرز شود دیگر قابل رسیدگی نیست.

 • عدم وجود بازوی نظارتی کار آمد برای معاونت‌ها و سازمان‌های زیر نظر رئیس جمهور مانند سازمان میراث فرهنگی و …(استیضاح خود رئیس جمهور هم در این موارد هزینه‌دار است)

 • عدم وجود نظام تبلیغاتی در دوران انتخابات و استفاده از روش‌های مستهجن برای رای آوردن به ‌گونه‌ای که برخی افراد فرهیخته از ورود به این فضای رقابتی شرم می‌کنند!

 • عوام‌زدگی و اقدامات پوپولیستی در مجلس

 • تلاش نمایندگان بری جمع آوری رای ‌ در سال آخر هر دوره مجلس

2 پسندیده

9.بررسی سند آسيب‌شناسي تبليغات انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي در پرتو اصول حقوقي حاكم بر تبليغاتآسیب شناسی تبلیغات مجلس در پرتو اصول حقوقی حاکم بر تبلیغات.pdf (260.6 کیلوبایت)
محوراصلی: انتخابات
مسائل:
1.برتری متمولان به جای برتری شایستگان در انتخابات با توجه به شیوه‌ی انتخابات
2.عدم وجود ضمانت اجرایی و قانونی برای وعده‌های انتخاباتی
3.جرم‌انگاری بسیار ضعیف در رابطه با تخلفات قانون انتخابات

1 پسندیده
 1. بررسی سند گفت و شنود با اقای مهندس علی یوسف پور عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس: تحقیق و تفحص؛ تجلی عزم نظام برای انضباطی برترتحقیق و تفحص تجلی عزم نظام.pdf (474.2 کیلوبایت)
  محور اصلی:نظارت
  مسائل:
  1.پسینی (اورژانسی) بودن بازو‌های نظارتی مجلس و نبود نظارت مستمر
  محور اصلی:متفرقه
  مسائل:
  1.درگیری نمایندگان به مسائل انتخاباتی در سال‌ آخر مجلس
  2.بده‌بستان بین نمایندگان مجلس و دستگاه‌های دولتی
  3.شکل‌گیری ارتباطات ناسالم بین کمیسیون‌ها و وزارتخانه‌یا دستگاه ذی‌ربط
  4.استفاده نمایندگان از امکانات دولتی ؟(خانه وزارت‌خانه، ماشین وزارت‌خانه)
 1. بررسی سند نظارت حقوقی بر نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

محور اصلی: نظارت مجلس بر نهادهای فرهنگی
مسائل:

 1. عدم ثبات پارلمان و دوره‌ای بودن آن
 2. سیاسی بودن پارلمان و لزوم حفظ فرهنگ از سیاست‌زدگی
 3. عدم صلاحیت کامل پارلمان نسبت به نظارت بر کلیه نهادهای فرهنگی
 4. عدم تخصص کامل نسبت به سیاستگذاری‌های کلان فرهنگی
 5. جنبه سیاسی و رسانه‌ای بیشتر ابزارهای نظارتی مجلس

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1162707

1 پسندیده
 1. بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد نقش کمیسیون‌های داخلی در نظارت پارلمانی (مطالعه تطبیقی)

محور اصلی: نقش نظارتی کمیسیون‌ها
مسائل:

 1. فقدان ضمانت اجرا برای حضور مقامات دعوت شده به کمیسیون‌های داخلی و عدم تضمین به نتایج پاسخ به سوالات مطروحه از وزرا و عملکرد آنان

 2. اعضای کمیسیون‌ها از تخصص و تجربه و آشنایی کافی با پیشینه‌ موضوعات مطروحه برخوردار نیستند.

 3. زمان و دقت اعضای کمیسیون‌های داخلی برای بررسی‌های دقیق و کارشناسانه بسیار اندک است.

 4. کمیسیون‌ها گاهی مجبور به اخذ اطلاعات و اسناد و مدارک از خود دستگاه‌های اجرایی تحت نظارت می‌باشند و این دستگاه‌ها نیز به طبع تلاش می‌کنند اطلاعات و گزارش‌های گزینشی به مجلس یا کمیسیون‌ها ارائه دهند.

 5. کمیسیون‌ها و اعضای آن به منافع عمومی و کلان‌تر توجه نداشته و بیشتر به منافع جزئی و شخصی می‌نگرند و این امر مانع از ارتقای عملکرد نظارتی آنهاست.

 6. نمایندگان در نقد و انتقاد از دولت یا نهادهای عمومی، با نوعی ملاحظه کاری رو به رو هستند. از یک سو شاهد مشکلات و سوء عملکرد دستگاه‌های دولتی اند و از سوی دیگر با دغدغه و نگرانی تأیید صلاحیت‌های خود برای دوره بعد مواجه هستند.

 7. فقدان تشکل‌های حزبی منضبط از عوامل مهم تاثیرگذار بر کارایی و عملکرد کمیسیون‌های داخلی مجلس است.

 8. کمیته‌های فرعی کمیسیون‌های داخلی که وظیفه بررسی دقیق‌تر و کارشناسانه موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون‌ها را بر عهده دارند یا به دلیل کمی وقت نمایندگان تشکیل نمی‌شوند و یا کارکرد اساسی خود را ایفا نمی‌کنند.

 9. در مورد تاثیر احضار مقامات در ایفای نقش نظارتی کمیسیون‌ها، در مصاحبه‌های نمایندگان چنین مطرح شده است که قوانین مربوطه و آیین‌نامه‌ داخلی مجلس شورای اسلامی در وضع موجود کافی است، لکن احضارها به جهت آنکه هدفمند و در راستای یک برنامه نظارتی مشخص نیست، بیشتر موردی، محلی و شخصی بوده و به طبع با اهداف غیر نظارتی برای اعمال قانون اساسی و حکمرانی خوب شکل گرفته است؛

لینک دانلودنقش کمیسیون_های داخلی در نظارت پارلمانی.pdf…

2 پسندیده

13.بررسی سند معرفی و اهم وظایف دفتر امور مجلس وزارت نیرو دفتر امور مجلس | About Us
محور اصلی: متفرقه
مسائل:

 1. اهمیت حضور نمایندگان مربوطه در مراسم های افتتاح، کلنگ زنی و … پروژه های
  منطقه ای و … می باشد.
 2. ملزم شدن مدیران دولتی به اخذ نظرات نمایندگان مجلس و نیز اقناع ایشان در خصوص عزل و نصب مدیران ستاد و صف و هم چنین لزوم دعوت از آنها در مراسم تودیع و معارفه
 1. بررسی مقاله کندوکاو در چالشهای ساختاری و رفتاری مجلس شورای اسلامی؛ آسیب‌شناسی مجلس شورای اسلامی

چالش‌های مرتبط با ساختار:

 1. مدت زمان واقعی یک دوره مجلس
 2. مدرک و رشته تحصیلی نمایندگان
 3. بررسی لایحه بودجه
 4. منطقه گرایی (اولویت دادن به مسائل کلان کشور)
 5. مشکلات تحزب و فراکسیون‌ها (جناح‌های سیاسی موجود متاسفانه فاقد دیدگاه مدون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هستند و این امر موجب می‌شود که به راحتی در مواضع خود، انعطاف‌پذیر بوده و به خاطر منافع کوتاه مدت خود تغییر موضع دهند.)
 6. سیاست‌زدگی

مشکلات ناظر به مسائل رفتاری نمایندگان:

 1. حضور و غیاب نمایندگان
 2. ناکارآمدی کمیسیون‌ها (به عنوان جایگاه بررسی تخصصی طرح ها و لوایح)
 3. مزایای شخصی نمایندگان که باعث انحرافات اقتصادی و سیاسی می‌شود (توان اخذ امتیاز از وزیر، حقوق بالا و ردیف حقوقی 18، توانایی اخذ مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد به سادگی)

دانلود از کندوکاو در چالشهای ساختاری و رفتاری مجلس شورای اسلامی؛ آسیب‌شناسی مجلس شورای اسلامی.pdf (261.6 کیلوبایت)

این گزارش هم میتونه به این موضوع کمک کنه:

2 پسندیده

14.بررسی مصاحبه با دکتر حبیب نژاد به مناسبت روز قانونhttp://habibnezhad.ir
محور اصلی:نظارت
مسائل:

 1. عدم وجود ابزار نظارتی مناسب برای نمایندگان
  محور اصلی:قانون‌گذاری
  مسائل:
  1.تصویب قانون‌های عجولانه و غیر جامع
  2.انتظارات بیش‌از اندازه از نمایندگان در حوزه محلی
1 پسندیده

15.بررسی اخبار رييس مجلس در صحن علني مطرح کرد: زمان بر شدن تدوين آيين‌نامه‌ها موجب اخلال در اجراي قوانين شده است - حقوقی و امور مجلس
محور اصلی:قانون‌گذاری
مسائل:
1.اجرایی نشدن(دیر اجرا شدن) قوانینی که وابسته به آیین‌نامه هیات وزیران هستند
محور اصلی:متفرقه
مسائل:
1.دادن امتیاز و هدیه از طرف دولتی‌ها به نمایندگانhttps://www.farsnews.com/news/13980415000489

2 پسندیده
 1. بررسی اخبار http://namayande.com/news/147238
  محوراصلی: قانون‌گذاری
  مسائل:
  1.ذی نفع بودن نمایندگان در حوزه‌ی قانون‌گذاری
  مثال:
 • اکثر افراد کمیسیون بهداشت و درمان، خود پزشک هستند(به طور مشابه در مورد کمیسیون قضایی و کمیسیون انرژی)
 • درس خواندن راحت نمایندگان در دانشگاه آزاد اسلامی
 • سهامداری نمایندگان در شرکت‌‌های خصوصی و خصولتی

محوراصلی: نظارت
مسائل:
1.ذی نفع بودن نمایندگان در حوزه‌ای که باید نظارت صورت گیرد
مثال:

 • اکثر افراد کمیسیون بهداشت و درمان، خود پزشک هستند(به طور مشابه در مورد کمیسیون قضایی و کمیسیون انرژی)
 • درس خواندن راحت نمایندگان در دانشگاه آزاد اسلامی
 • سهامداری نمایندگان در شرکت‌‌های خصوصی و خصولتی