قانونی برای اجرا نشدن! | شفافیت قراردادها در قانون سلامت نظام اداری

در ماده ۳ قانون سلامت نظام اداری میخوانیم:

ماده3ـ دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند:

افرادی که ذکر کرده اینها میشن:

الف ـ افراد مذکور در مـواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب 8/7/1386
ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان
ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی

موارد ۱ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:

ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می گردد.
ماده 2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد .
کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
ماده 3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی‌است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد.
ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد ( 50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .
تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.
تبصره 3- احکام « شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
ماده 5- دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.

ادامه ماده سوم:

الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.

ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهره برداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاع رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.

چرا؟ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات همین رو میاره و میگه اتفاقا ضروری هم هست. بگذریم!

ب ـ متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون منعقد می گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.

قراردادهای متوسط و بالاتر بر اساس قانون برگزاری مناقصات

1ـ معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت است سال 1382 کمتر از بیست میلیون (20،000،000) ریال باشد.
2ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.
3ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.

چقدر هم متن قراردادها و ضمائمش منتشر میشه!
نمونه‌ای از یک قرارداد منتشر شده:
image
همونطور که مشخصه متن و ضمیمه قرارداد رو میتونید به راحتی مشاهده کنید!:smirk:

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون آیین نامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید.

سامانه‌ای که سازمان برنامه و بودجه راه‌اندازی کرده است → سامانه اطلاعات قراردادهای کشور

تبصره1ـ قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین، افشاء اطلاعات آنها ممنوع می باشد و یا قراردادهای محرمانه از شمول این حکم مستثنی است. تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.

یعنی قوانین رو مینویسیم که اساسا اجرا نشه! فرض بگیریم که این هیئت کنار هم نشستند بر اساس چی باید تصمیم بگیرند که این قرارداد محرمانه است؟ آیا قانون یا آیین نامه‌ای وجود داره که چه چیزهایی و با چه شاخص‌هایی محرمانه است؟

تبصره2ـ تأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاههای مذکور تخلف محسوب می شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون محکوم می گردد.

باید ببنیم تابحال یک نفر هم بخاطر این مورد مجازات شده یا نه
بسیار بعیده این اتفاق افتاده باشه

4 پسندیده

نامه دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور:

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی و دستگاه های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابل با فساد مصوب 1390

به استناد بند پ ماده (3) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور تصویبنامه شماره 82423/ت49151هـ مورخ 9/4/1392 هیأت محترم وزیران، پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور پس از گذران یک دوره آزمایشی، به طور رسمی آماده بهره برداری قرار گرفت و ضروری است کلیه دستگاه های مشمول قانون اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی و همچنین واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری (با موافقت ایشان) اقدامات زیر را به انجام رسانند.

1- وزارتخانه ها و دستگاه های مرکزی که وظیفه راهبری واحدهای تابعه را به عهده دارند نسبت به معرفی نماینده به این سازمان حداکثر تا دهم تیرماه سال جاری اقدام نمایند. نماینده معرفی شده با دریافت شناسه کاربری و شرکت در دوره های آموزشی، راهبری و نظارت بر ثبت اطلاعات قراردادی واحدهای مشمول قانون خود را بر عهده خواهد داشت. این نمایندگان نیز وظیفه دارند ضمن شناسایی واحدهایی تابعه نسبت به ارائه شناسه کاربری و آموزش جهت ثبت اطلاعات قراردادها اقدام نمایند.

2- از مرداد ماه سال 1395، مطابق قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ثبت اطلاعات هر نوع قرارداد مربوط به معاملات متوسط و بالاتر که به هر روش اعم از مناقصه، مزایده، ترک تشریفات مناقصه یا مزایده، عدم الزام به برگزاری مناقصه، مستثنی از برگزاری مناقصه یا مزایده، استعلام بها، سرمایه گذاری و مذاکره که توسط دستگاه های مشمول منعقد می گردد، در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به نشانی cdb.mporg.ir الزامی است.

3- مدیریت و نظارت بر ثبت به موقع، کامل و صحیح اطلاعات قراردادهای در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور بر عهده بالاترین مقام مالی دستگاه های مشمول بوده و هر گونه دریافت و پرداخت بابت قراردادهای مشمول قانون، منوط به اطمینان مسؤولان مربوط از ثبت قرارداد و ضمائم آن در پایگاه اطلاع رسانی قراردادهای کشور می باشد.

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

منبع