گردآوری نمونه های اسناد کدهای رفتاری (کدهای اخلاقی - منشور رفتاری)

گردآوری نمونه های اسناد کدهای رفتاری (کدهای اخلاقی - منشور رفتاری)
داخلی و خارجی / مرتبط با هر حوزه و سازمانی

این سند به نوعی قانون تعارض منافع در کره جنوبی هست ولی با عنوان code of conduct for public officials نامگذاری شده.

image

1 Likes

به طور کلی ابزارهای مورد استفاده کشورها در این زمینه را نیز می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

  • قوانین الزام آور قانونی نظیر قانون اساسی، قوانین مصوب پارلمان‌ها، آیین نامه‌ها و …
  • الگوها و کدهای اخلاقی و رفتاری داخلی که به نوعی قواعدی داخلی برای رویه‌ها و رفتارهای اداری هستند که رفتار مطلوب را توضیح می‌دهند

دو نوع رویکرد به قانونگذاری (قاعده‌گذاری) در کشورهای مختلف متناسب با شرایط و ویژگی‌های هر کشور به کار گرفته شده است. رویکرد قاعده محور (Rule-base) و رویکرد اصول محور (Principle-base):

  • رویکرد قاعده محور، مجموعه‌ای از قواعد همراه با جزئیاتی خاص را تجویز می‌کند تا فرد دقیقا بداند که ملزم به چه نوع رفتاری است. بیشتر موارد و مسائل در این رویکرد با جزئیات قانونگذاری می‌شود.
  • در رویکرد اصول محور، با بیان اصول و کلیات، ویژگی‌های رفتاری مد نظر به طور کلی بیان می‌شود و کنترل شاخص‌ها و رویه‌هایی که چگونگی رسیدن به اهداف و نتایج را مشخص می‌کند، به مجری واگذار شده است. در این حالت هر سازمان برای مدیریت تعارض منافع، قوانین و رویه‌های متفاوتی متناسب با شرایط خود خواهد داشت.

به طور مشابه، کدهای اخلاقی متفاوتی نیز با رویکردهای مختلف در سازمانها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ کدهای اخلاقی تبعیت محور و صداقت محور:

  • کدهای اخلاقی تبعیت محور، برای اطمینان‌بخشی از اجرا و عمل طبق قوانین و مقررات وضع می‌شوند و از راهکارهای جلوگیری، شناسایی و نتبیه رفتار خارج از قواعد در آن‌ها استفاده می شود.
  • کدهای اخلاقی صداقت محور، اگرچه ممکن است دارای قواعد و قوانین منع کننده باشند، اما به جای تکیه بر نیابدها و ممنوعیت‌ها، تلاش می‌کنند تا رفتارهای مطلوب را تعیین کنند و با مشخص کردن ارزش‌های خود، افراد و سازمان را به سمت آن ارزش‌ها رهنمون کنند. در این رویکرد راهکارهای تشویقی والگوسازی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برگرفه از کتاب تعارض منافع در بخش عمومی - اندیشکده شفافیت برای ایران - ص 305-311

1 Likes