اهمیت مدیریت تعارض منافع

علی حیدری، نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی:

علت العلل عدم اجرای دقیق و صحیح قوانین و مقررات، عدم توفیق طرحهای توسعه ای و اصلاحی، عدم مبارزه با فساد اداری و بروز فساد سیستماتیک، عدم اثر بخشی و کارآمدی منابع تخصصی و … به عدم مدیریت تعارض منافع بر می گردد .
اثرات و تبعات عدم مدیریت تعارض منافع در ایران از آن جهت فاجعه بار است که بلحاظ فقدان نظامات نظارتی منسجم و موثر قبل، حین و پس از عمل، عدم اعمال حسابرسی مدیریت و اکتفا به گزارشات عملکردی انشایی و آماری ، فقدان نظامات آماری، پایگاههای اطلاعاتی و حسابهای ملی منسجم و یکپارچه، عدم شفافیت مالی، اطلاعاتی و … و عدم محاسبه پذیری فعالیتها، فقدان تشکل های صنفی مستقل، واقعی و غیر سیاسی و … امکان رصد و پایش و پیمایش عملکرد مدیران دارای تضاد منافع و تعارض نقش نیست بویژه آنکه برخی اقدامات ریاکارانه، متظاهرانه، توده ستایانه و عوام فریبانه عملاً راه را بر هر گونه قضاوت و حسابرسی واقعی می بندد و تدلیس و تبلیس چنان به جان نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی می افتد که نمی توانند حیف و میل را تشخیص دهند. بعضاً مشاهده می شود مدیری که کارکرد و عملکرد او و اطرافیانش هزاران میلیارد تومان ضربه و لطمه به کشور و مردم وارد نموده است با انجام متظاهرانه برخی امور خیریه جزئی (با هدف تطهیر و کسب وجهه) راه را بر هر گونه قضاوت و حسابرسی اعمال خود می بندد و اطرافیان چاپلوس، متملق، متلون و چندگانه سوز نیز با همین مستمسک به توجیه و تحسین و تقدیس می پردازند و مثلث زر و زور و تزویر در خدمت این فرد قرار می گیرد .
به بیان دیگر در بسیاری از کشورهای دنیا که اقتصاد رانتی ندارند و یا رانت را در اقتصادشان به حداقل ممکن رسانده اند و
رسانه های حرفه ای و تشکل های صنفی مستقل و واقعی دارند و شفافیت و محاسبه پذیری فعالیت ها در حداعلی وجود دارد، نظام در آمد– هزینه و حسابهای ملی مشخص و متعین دارند و …، هنوز که هنوز است بحث مدیریت تعارض منافع (تضاد منافع، تعارض نقش و درب چرخان) مساله مهم و اساسی آن جوامع است و کماکان دارند بر روی تقویت این حوزه و مدیریت تعارض منافع کار می کنند. فلذا با این اوصاف، توجه به این مقوله در کشورمان از اهمیت و اولویت دو چندانی برخوردار است.

منبع: مدیریت تعارض منافع

دو سطح مدیریت تعارض منافع: عمومی و اصلاح ساختاری

قوانين و قواعد كنترل تعارض منافع بايد در دو سطح عمومی و اصلاح ساختاری به كنترل تعارض منافع بپردازد. در سطح عمومی بايد آسيب‌های ناشی از سهام‌داری، مالكيت شركت‌های خصوصی، درب‌گردان و… در بين مسئولين و كاركنان حاكميت و سازمان‌ها و شركت‌هايی كه به ارائه خدمات به بخش حاكميتی اقدام می‌كنند كنترل شود. با توجه به تجربيات ساير كشورها ميتوان راهكار دستيابی به اين هدف را در دو سه محور ايجاد شفافيت (اعلام منافع)، اقرار به تعارض منافع و اعمال محدوديت جستجو كرد. در سطح اصلاحات ساختاری، بايد ساختارهای فسادزايی كه به ايجاد شرايط امضای طلايی، اتحاد قاعده‌گذار و مجری يا اتحاد ناظر و نظارتشونده منجر ميشود و يا موجب بروز پديده تعارض درآمد و وظايف می‌گردد، اصلاح شود و با تدوين قواعد پايه، از ايجاد دوباره چنين ساختارهای فسادزايی جلوگيری به‌عمل آيد.

منبع: راه‌کارهای‌پیش‌گیری‌ومدیریت‌تعارض‌منافع.pdf (3.5 مگابایت)

Why Do Conflicts Matter? Lessons from the Classroom

How much does it matter that organizations, individuals and governments pay close attention to identifying and mitigating conflicts of interest? One way to answer this question is to consider – as I ask students in my business school ethics class to do – what the world would look like without such focus and sensitivity. Below are some of the observations that I have heard from them over the years.

In “Conflict of Interest World,”

– Individuals might be reluctant to take the medicines that their doctors recommend for fear that those recommendations are motivated more by the doctors’ financial relationships with pharma companies than by the patients’ well-being.

– Individuals and organizations might not use financial advisors for fear that the advice they receive is driven by hidden, adverse interests – and would instead devote otherwise productive time to trying to become their own financial experts, resulting in a significant misallocation of capital as well as time.

– Organizations could hesitate to take a wide range of everyday actions for which they need to trust their employees and agents to do what’s right by the organizations – or would proceed only with highly intrusive and costly surveillance-like measures in place.

In short, Conflict of Interest World is a place of needlessly diminished lives, resources and opportunities.

Additionally, from the perspective of “normative compliance” in Conflict of Interest World legal and ethical standards beyond those that are COI-related would be weakened, too.

Bottom line: a short visit to this unhappy imaginary world – a place of “all against all” – is reminder of the vital role that sufficient attention to COIs play in our very real world.

http://conflictofinterestblog.com/2011/12/why-do-conflicts-matter-lessons-from-the-classroom.html

1 Likes

همچنان که مدیریت تعارض منافع و پیشگیری از فساد هزینه بردار است، عدم مدیریت آن نیز هزینه بر دار است چون مدیر باید با صرف انرژی و وقت از انتشار اینگونه فعالیت ها جلوگیری کند. درواقع هزینه مخفی کردن فساد و تعارضات منافع هزینه ی قابل توجهی است که معمولا از نظر ها مغفول می ماند

منبع:
هیوود، پل (1397) فساد سیاسی، ترجمه: طاهری، محمد، بنی هاشم، میرقاسم، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران

2 Likes

مرضیه محمودی، کانال اکونومیست فارسی

بسیاری از مشکلاتی اقتصادی ما از تعارض منافع آغاز می‌شود. به قول محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق ایران «تعارض منافع نمی‌گذارد اصلاحات اقتصادی تحقق پیدا کند و تا وجود داشته باشد، انتظار تغییر از اقتصاد ایران امری محال است».