منابع مرتبط با گلوگاه‌های فساد

جمع آوری منابع مرتبط با گلوگاه‌های فساد

1 Likes

راهکارهای مبارزه با فساد اداری.pdf (722.7 کیلوبایت)
مقاله- راهکارهای مقابله با فساد مالی- اداری
موضوعات:

 • مفهوم فاسد و انواع فساد (کلیات)
 • آسیب شناسی فساد اداری در ایران (کلیات - ضرورت)
 • اقدامات پیشنهادی برای رفع فساد اداری (راهکارها)
2 Likes

dmkdanesh-v17n68p5-fa.pdf (437.1 کیلوبایت)
مقاله - شناسایی علل بومی بروز فساد اداری
موضوعات:

 • مفهوم فساد اداری (کلیات)
 • علل بروز فساد ( بررسی مطالعات پیشین)
 • بهره گیری از متد شناسایی فساد اداری در شهرداری ( روش شناسی)
1 Likes


1619051480-10381-99-65.pdf (276.1 کیلوبایت)

مقاله- شناسایی گلوگاه‌های فساد در مجموعه صنعت نفت به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه

1 Likes

فساد مالي و راه كارهاي اجرايي.pdf (291.9 کیلوبایت)
گزارش مرکز پژوهش ها- فساد مالي و راه كارهاي اجرايي مبارزه
موضوعات:

 • برخی علل بروز فساد
 • تا حدودی اشاره به مصادیق اندک فسادهای مالی
 • برخی راهکارهای پیشگیری از بروز فساد
1 Likes

مبارزه با فساد در فرهنگ های مختلف.pdf (230.0 کیلوبایت)
خلاصه کتاب “زنده باد فساد” که موضوع ان مبارزه با فساد در کشورهای جهان سوم هست
موضوعات:

 • علل فساد در کشورهای جهان سوم
 • آثار و پیامدها و آسیب های فساد برای کشورهای جهان سوم
 • اشاره به اقدامات برخی کشورها برای مبارزه با فساد
2 Likes

637616176408025286.pdf (1.9 مگابایت)
کتاب - مرکز بررسی های استراتژیک- بررسی نهادی روندهای مقابله با فساد در هند
موضوعات:

 • بررسی مفهومی فساد و انواع رویکردهای نظری به فساد ( کلیات)
 • بیان اقدامات ضد فساد در هند ذیل سه محور ترتیبات نهادی محیط سیاسی، اقتصادی و حقوقی که با جزییات کامل بحث شده است
2 Likes

144.pdf (602.7 کیلوبایت)
گزارش- نقاط آسیب پذیر (گلوگاه‌های فساد) و راهکارهای مقابله با آن-وزارت نیرو

1 Likes

اثر فساد بر رشد اقتصادی در ایران.pdf (954.4 کیلوبایت)
مقاله- اثر فساد بر رشد اقتصادی در ایران (از بخش هایی ش میشه برای نوشتن بخش ضرورت و اهمیت پروژه استفاده کرد )

1 Likes

1621005249_G2hX3.pdf (440.3 کیلوبایت)

مقاله- تبیین مشکلات و انواع فساد در نظام اعطای مجوز

گزارش (جدول)-گلوگاه‌های فساد در بخش توزیع نیروی برق و راهکارهای مقابله با آن

نقاط آسیب پذیر (گلوگاه های فساد) و راهکارهای مقابله با آنها.pdf (346.8 کیلوبایت)

1 Likes

شناسايي زمينه هاي فساد اقتصادي در مناقصه هاي دولتي.pdf (327.3 کیلوبایت)
مقاله

 • تا حدودی به درد شناسایی مصادیق فساد میخورد
2 Likes

گزارش (جدول)- نقاط آسیب پذیر و گلوگاه‌های فساد و راهکارهای پیشگیرانه در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای

گلوگاه_های_فساد_خیز_94168.pdf (315.3 کیلوبایت)

2 Likes

مقاله: تحلیل تأثیر پاسخگویی عمومی بر خط مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت
تحلیل تأثیر پاسخگویی عمومی بر خط مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت.pdf (5.1 مگابایت)

از بخش خط مشي ارتقاي سلامت اداري می توان برای کلیات استفاده کرد

2 Likes

مقاله:تدوین راهبردهای مؤثر در ارتقای سلامت اداری پلیس راهور ناجا با استفاده از مدل SWOT
تدوین راهبردهای مؤثر در ارتقای سالمت اداری پلیس راهور ناجا.pdf (574.7 کیلوبایت)

 • مبانی نظری (کلیات)
 • جدول اولویت بندی راهبردهای سلامت اداری در سازمان پلیس راهور ناجا (راهبردها)
2 Likes

مقاله: شناسایی گلوگاههای فساد درمجموعه صنعت نفت
بمنظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه
1619051480-10381-99-65.pdf (276.1 کیلوبایت)

 • مفهوم فساد (کلیات)
 • اهم گلوگاه های فساد در صنعت نفت بر اساس مطالعات تطبیقی (شناسایی گلوگاه های فساد خیز)
 • مصادیق کلی گلوگاه های فساد در صنعت نفت ایران
 • تحلیل و ریشه یابی علل بروز گلوگاه های فساد درمجموعه صنعت نفت ایران و ارائه اهم راه حل های پیشگیرانه در این زمینه (راهکارها)
2 Likes

گلوگاه‌های فسادخیز سازمان اداری و استخدامی کشور

#گلوگاه‌های فسادخیز
#سازمان اداری و استخدامی کشور

سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران
20160510144719-10021-54.pdf (318.1 کیلوبایت)

#سنجش سلامت
#سنجش فساد اداری
#شهرداری تهران

مقاله:طراحی مدل بومی مبارزه با فساد در ایران
طراحی مدل بومی مبارزه با فساد در ایران.pdf (1.4 مگابایت)

 • مفهوم فساد (کلیات)
 • مدل ها و استراتژی های مبارزه با فساد از دیدگاه های و مطالعات مختلف(کلیات و ضرورت)
 • مدل بومی طراحی شده (مولفه های آن را برای راهبردها می توان استفاده کرد)

مقاله: عوامل مؤثر بر فساد اداری در سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران
عوامل مؤثر بر فساد اداری در سازمان های دولتی ایران.pdf (967.9 کیلوبایت)

 • مبانی و مفاهیم فساد اداری (کلیات)
 • ضرورت و اهمیت تحقیق از ابعاد مختلف نظری، کاربردی، قانونی و برنامه ای (ضرورت)
 • عوامل و پیامدهای بروز فساد اداری (شاید در شناسایی گلوگاه ها مؤثر باشد)
 • انواع و اشکال فساد (کلیات)
  دیدگاه ها و رویکردهای مختلف درباره فساد اداری