فهرست اسناد مرتبط با حکمرانی داده

در اینجا اسناد و محتواهایی قرار داده خواهد شد که به در درک وضعیت کشور پیرامون حکمرانی داده و مشتقات آن کمک کرده و یا برای برداشتن گام‌های مناسب بررسی این مطالب توصیه می‌شود. به قولی اشراف روی این مباحث به درک بهتر بحث حمرانی داده و اجرای اون در کشور کمک خواهد کرد.

(1) نقشه راه توسعه کلان داده کشور.pdf (1.0 مگابایت)
از کارگروه تاکسونومی و استانداردسازی “جامعه آزاد رایانش ابری ایران”

(2) بررسی و تحلیل راهبردهای حکمرانی داده در موسسات مالی - لیلا نامداریان
دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

(3)پاورپوینت - کارگاه‌ اول - حکمرانی داده (مفاهیم و کاربردها) - ایرانداک.pdf (5.0 مگابایت)

(4) پاورپوینت - حکمرانی داده (چارچوب‌ها و مدل‌ها) - مرتضوی - ایرانداک.pdf (6.5 مگابایت)

(5) پاور پوینت - پنل حکمرانی داده - پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات.pdf (898.4 کیلوبایت)

(6) گزارش تطبیقی تحول دیجیتال در سطح ملی

1 پسندیده

برخی منابع از مرکز ملی فضای مجازی:

  • 9803 - کلان داده ها و اینده علوم اجتماعی - مرکز ملی فضای مجازی pdf (1.0 مگابایت)
  • 9812 - حکمرانی داده - مرکز ملی فضای مجازی pdf (1.3 مگابایت)

خلاصه ای از اهم مباحث در سند دوم(یعنی حکمرانی داده):
«حکمرانی داده» عبارتی است که در دو سطحِ کلان و خرد به کار میرود.
در سطح کلان، این عبارت مفهومی سیاسی است که در حوزۀ روابط بین الملل و حکمرانی اینترنت به کار میرود. در قالب مجموعهای از هنجارها، اصول و قواعد حکمرانی انواع مختلف داده فهم میشود.
در سطح خرد، حکمرانی داده مفهومی مدیریتی است که بخشی از مباحث مرتبط با حکمرانیِ شرکتها پیرامون آن شکل گرفته است. (سطح یک شرکت یا هلدینگ). حکمرانی داده (در سطح خرد) ناظر به فعالیتهای تصمیمسازی، تصمیمگیری و نیز توزیع اختیارات در مسائل مرتبط با داده است.
بر اساس تعریفِ مبسوط، حکمرانی دادهها، سیستمی متشکل از فرآیندهای تصمیمگیری و پاسخگویی با استفاده از فرآیندهای مرتبط با اطلاعات است که مشخص میکند چه کسی میتواند چه اقداماتی را با چه اطلاعاتی در چه زمانی، تحت چه شرایط و مقتضیاتی و با استفاده از چه روشی انجام دهد.

سطوح و ابعاد حکمرانی داده:
راهبردی: تصمیمات بلندمدت، چشم اندازها و مأموریتهای کلان.

تاکتیکی:برنامه‌های میان مدت و رویه ها و فرایندها، و نظارتها. همچون:
پاسخگو دانستن کارمندان در قبال داراییهای دادهای
محدودیت دسترسی به دادهها
ذخیرۀ امن دادهها
ایجاد نسخههای پیشتیان از دادهها
محافظت از داده در برابر سرقت (توسط سارقان داخلی یا خارجی)
پایش مستمر جریان داده

عملیاتی: امور فنی

تعریف دیگر: حکمرانی داده یک سیستم اجتماعی-تکنیکی است و افراد، فرایندها، قواعد، دانشها، روشهای تحلیلی، فنون و فناوریهای اطلاعاتی را در بر میگیرد که برای مدیریت دادهها به مثابه یک سرمایۀ سازمان و تبدل آنها به اطلاعات لازم است.

اهداف حکمرانی داده:
به طور کلی با استفاده از حکمرانی داده خرده اهداف زیر محقق میشود:
 افزایش انسجام و اطمینان در تصمیمسازی و تصمیمگیری
 شفافیت در تصمیم گیریها و فعالیت های مرتبط با داده
 افزایش وتثبیت پاسخگویی در قبال تصمیمات
 افزایش ارزش دادههای سازمانی
 کاهش خطر جریمه های تنظیمی (با توجه به وضع قوانین مرتبط با دادهها)
 کاهش هزینه های مرتبط با مدیریت داده
 افزایش امنیت داده و کمک به تعریف و تایید استلزامات مربوط به سیاستهای توزیع داده
 تثبیت مالکیت داده و مسئولیتهای مرتبط با آن
 بیشینه ساختن درآمدهای بالقوه از داده‌ها و پردازش آنها
 کاهش یا حذف دوباره‌کاریها
 کاهش اصطکاکهای سازمانی
 افزایش نظارت بر کارمندان
 افزایش کارایی کارمندان

چالش هاي حکمرانی داده
اگرچه اهمیت برنامه های حکمرانی داده آشکار است؛ با این حال، بسیاری از شرکتها از به‌کارگیری چنین برنامه هایی هراس دارند. از دلایل این هراس می توان به پیچیدگی برنامه، امکان تغییرات ساختاری در شرکت و عدم انعطاف پذیری شرکت در برابر تغییرات، فقدان فرهنگ شرکتی گشوده، فقدان روحیۀ تعامل پذیری در بین ارکان مختلف شرکت، کمبود بودجه و فقر فنی و دانشی در حوزۀ تحلیل کلان داده ها یاد کرد.

3 پسندیده